งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

สัมมนาบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2557 การศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานสายสนับสนุนวิชาการและสายปฏิบัติการ

ประเภทการศึกษาดูงาน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่8 - 10 พฤษภาคม 2557
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 40 คน เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2557 "การศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานสายสนับสนุนวิชาการและสายปฏิบัติการ" เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการงานสายสนับสนุนวิชาการ สายปฏิบัติการ และแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ต่างสถาบันเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถานีวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีผาสิงห์ จังหวัดน่าน พร้อมเดินทางไปชมพิพิธภัณฑ์งาช้างดำ ณ วัดภูมินทร์ แปลงเกษตรอินทรีย์ธรรมชาติของชาวบ้านที่ ท่านพระอาจารย์ สมคิด วัดโป่งค่า อ.สันติสุข จ.น่าน เป็นผู้แนะนำดูแลให้ความรู้ เมื่อวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2557

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th