งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   หน่วยงาน-ภาควิชา
โครงสร้างการแบ่งส่วนองค์กร
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร


   โครงสร้างการแบ่งส่วนองค์กร (ปรับปรุงล่าสุด 11 ส.ค. 58)

คณะเกษตรศาสตร์
 
       
สำนักงานคณะ
 • งานบริหารทั่วไป
 • งานการเงิน การคลังและพัสดุ
 • งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 • งานบริหารงานวิจัย และ วิเทศสัมพันธ์
 • งานนโยบายและแผน และ ประกันคุณภาพการศึกษา
 • ภาควิชา
 • ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
    - สาขาวิชากีฎวิทยา
    - สาขาวิชาโรคพืช

 • ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
    - สาขาวิชาพืชไร่
    - สาขาวิชาพืชสวน
    - สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์

 • ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
    - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
    - สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร

 • ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ

 • ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
 • ศูนย์วิจัย
 • ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
    - หน่วยวิจัยและพัฒนา
       อินทรีย์ชีวภาพ
    - หน่วยวิจัยและพัฒนา
       ลำไยหริภุญไชย

    - หน่วยวิจัยและพัฒนา
       เศรษฐกิจพอเพียงแม่แตง

 • ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
    - หน่วยวิจัยและพัฒนาระบบ
       เกษตรยั่งยืน
    - หน่วยวิจัยและพัฒนาระบบ
       ธุรกิจเกษตร
    - หน่วยวิจัยและพัฒนาระบบ
       สนับสนุนการตัดสินใจ

 • ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
    - หน่วยวิจัยและพัฒนากาแฟ
    - หน่วยวิจัยและพัฒนาเกษตรที่สูง
       ขุนช่างเคี่ยนไร่หน้า
    - หน่วยวิจัยและพัฒนาเกษตรที่สูง
       ขุนช่างเคี่ยนไร่หลัง
    - หน่วยวิจัยและพัฒนาเกษตรที่สูง
       หนองหอย
    - หน่วยวิจัยและพัฒนาเกษตรที่สูง
       ป่าเกี๊ยะ(ดอยเชียงดาว)
 • ศูนย์
 • ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

 •       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th