งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก
KQI ฐานข้อมูล KQI คณะเกษตรศาสตร์ แบบ Real Time
ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้คุณภาพ 56 ดัชนี (43-46)
สำหรับการประเมิณคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา

สำหรับการพิมพ์หน้านี้แนะนำเว็บหน้านี้
สีแดง หมายถึง KQI ที่ สมศ.จะมาตรวจสอบ
ตัวบ่งชี้ ชื่อตัวบ่งชี้คุณภาพ ข้อมูลประจำปีการศึกษา
2544 2545 2546 2547 2548
1 ร้อยละของจำนวนแผนปฏิบัติการที่ดำเนินการสำเร็จตามแผน NA NA 100.00 100.00 100.00
2 อาจารย์ประจำทุกระดับต่อจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 6.83 7.86 7.41 7.82 7.62
3 สัดส่วนของอาจารย์ที่มีวุฒิ
: ปริญญาเอก
: ปริญญาโท
: ปริญญาตรี

56.67
40.83
2.50

55.75
43.36
.88

61.40
37.72
.88

65.71
33.33
.95

65.05
33.98
.97
4 สัดส่วนของอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่ง
: ศาสตราจารย์
: รองศาสตราจารย์
: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
: อาจารย์

3.33
35.83
28.33
32.50

3.54
34.51
27.43
34.51

3.51
39.47
26.32
30.70

4.76
41.90
21.90
31.43

4.85
41.75
22.33
31.07
5 จำนวนอาจารย์ต่อคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกับระบบเครือข่าย .44 .47 .43 .36 .94
6 ความเห็นของนักศึกษาต่อประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ 98.81 99.60 84.62 91.07 96.90
7 ค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบเข้าคิดเป็นร้อยละของคะแนนเต็ม 37.84 45.21 38.80 58.60 39.62
8 ร้อยละของนักศึกษาที่เรียนต่อในปีสอง 89.87 92.31 97.20 97.48 97.13
9 ร้อยละของนักศึกษาที่พ้นสภาพเพราะผลการเรียนในปีที่หนึ่ง 2.61 2.46 2.80 2.52 2.87
10 ค่าเฉลี่ยของ GPA ของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 2.56 2.66 2.69 2.65 2.63
11 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับเกียรตินิยมต่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 3.78 8.04 6.31 6.72 8.94
12 ร้อยละของนักศึกษาที่เรียนสำเร็จตามหลักสูตรต่อจำนวนที่รับเข้า
: ปริญญาเอก
: ปริญญาโท
: ปริญญาตรี

.00
59.06
73.23

.00
48.37
80.11

.00
.00
72.55

16.67
.87
73.23

15.38
2.96
78.34
13 จำนวนพื้นที่ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 8.30 7.66 14.56 14.97 17.26
14 จำนวนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอนต่อจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า .15 .09 .15 .14 .13
15 Internet Bandwidth ต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า .27 2.25 2.37 4.14 10.83
16 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในระบบห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 1,251.28 1,720.65 1,641.68 843.10 1,942.53
17 ค่าใช้จ่ายของโสตทัศนูปกรณ์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 946.59 450.45 383.77 390.46 1,082.67
18 ร้อยละของกระบวนวิชาที่มีการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3.50 100.00 100.00 100.00 100.00
19 มีการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและส่งเสริมการสร้างประสบการณ์จริง NA 100.00 100.00 100.00 100.00
20 มีการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ NA 119.00 153.00 229.00 149.00
21 จำนวนบทความจากวิทยานิพนธ์หรือเทียบเท่าของนักศึกษาปริญญาเอกที่ตีพิมพ์ในวารสาร ที่มีผู้ประเมินอิสระต่อจำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าทั้งหมด 2.00 .33 1.00 .86 1.00
22 จำนวนบทความจากวิทยานิพนธ์หรือเทียบเท่าของนักศึกษาปริญญาโทที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อจำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเทียบเท่าทั้งหมด .39 .67 .34 .50 .11
23 ร้อยละการได้งานภายใน 1 ปี รวมทั้งการประกอบอาชีพอิสระ และร้อยละการเรียนต่อระดับบัณฑิตศึกษา 85.50 80.82 83.58 88.16 85.98
24 ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต สำรวจภายใน 1 ปี NA 3.83 56.50 61.68 68.20
25 จำนวนเงินที่จัดสรรเป็นทุนการศึกษา 1058119 648000 1307000 1385679 1750000
26 งบประมาณที่ใช้ในการสนับสนุนกิจกรรม คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมและทักษะชีวิต ต่องบดำเนินการทั้งหมด .00 .01 .01 .01 .01
27 จำนวนกิจกรรม/โครงการของงานกิจการนักศึกษาต่อจำนวนนักศึกษาทั้งหมด .01 .02 .07 .03 .02
28 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมและทักษะชีวิต 56.68 32.58 38.37 26.48 328.68
29 จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกต่ออาจารย์ประจำทุกระดับ 247,086.97 688,356.29 707,368.42 703,095.94 694,947.54
30 จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัยจากภายในสถาบันต่ออาจารย์ประจำทุกระดับ 5,341.38 1,072.27 2,456.14 19,100.99 4,713.32
31 จำนวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่และงานสร้างสรรค์ที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระต่อจำนวนอาจารย์ประจำทุกระดับ .30 .49 1.38 1.34 3.81
32 ร้อยละของงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนหรือในวงธุรกิจอุตสาหกรรมหรือการพัฒนาประเทศ NA 100.00 100.00 100.00 100.00
33 จำนวนเงินที่ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนต่องบดำเนินการทั้งหมด 1.35 1.83 1.33 3.16 10.04
34 จำนวนครั้งของการเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจำทั้งหมด 1.44 .81 .95 .84 .60
35 จำนวนการเป็นกรรมการวิชาการ/วิชาชีพ กรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจำทั้งหมด .35 1.00 .25 .31 .50
36 จำนวนกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน 118.00 40.00 63.00 95.00 693.00
37 งบประมาณดำเนินการที่ใช้ในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมต่องบดำเนินการทั้งหมด .09 .03 2.70 .06 2.52
38 จำนวนกิจกรรมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 15.00 14.00 25.00 22.00 22.00
39 มีการพัฒนาและสร้างมาตรฐานศิลปวัฒนธรรม NA 4.00 25.00 22.00 22.00
40 จำนวนกิจกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 10.00 4.00 10.00 9.00 10.00
41 จำนวนครั้งในการเข้ารับการอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/ประชุมวิชาการต่อคน .96 .84 .42 .58 .81
42 ร้อยละของบุคลากรที่พึงพอใจต่อสภาพการทำงานและงานที่ทำ 55.00 42.00 NA 64.64 67.74
43 ร้อยละของเงินเดือนบุคลากรทุกประเภทต่องบดำเนินการทั้งหมด 85.57 66.45 84.10 80.16 65.82
44 ร้อยละของเงินเดือนบุคลากรในการบริหารจัดการต่องบดำเนินการทั้งหมด หรือจำนวนบุคลากรในการบริหารจัดการ (non-academic)ต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 9.44 31.81 30.37 36.58 45.88
45 ร้อยละของเงินเดือนอาจารย์และนักวิจัยต่องบดำเนินการทั้งหมด 76.13 34.64 45.66 43.58 65.82
46 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรต่องบดำเนินการทั้งหมด .87 .56 .59 .14 .34
47 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอนต่องบดำเนินการทั้งหมด .67 .53 .56 .31 .78
48 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในระบบห้องสมุดต่องบดำเนินการทั้งหมด 2.51 1.90 1.38 .33 1.09
49 ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของส่วนกลางต่องบดำเนินการทั้งหมด 7.96 2.37 4.38 1.29 45.72
50 ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิต่องบดำเนินการ 5.70 14.21 4.28 15.18 14.39
51 งบประมาณดำเนินการจริงต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 102,041.01 100,969.45 118,941.16 141,666.43 177,575.79
52 ค่าเสื่อมราคาต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 8,084.24 401.79 422.48 1,727.19 19,013.08
53 ร้อยละของเวลาการใช้ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการต่อเวลาทำการ 85.54 175.48 100.00 181.55 144.61
54 ร้อยละของการใช้เครื่องมือ/ครุภัณฑ์การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการต่อเวลาทำการ 66.43 39.22 100.00 100.00 161.73
55 มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เริ่มมีการประเมินปรับปรุง ปรับปรุงและพัฒนาระบบ มีการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง มีการประกันคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก NA
56 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 60 80.1 83.1 87.6 NA
ขึ้นบน

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th