งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  เครือข่าย MIS  

เครือข่ายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน (MIS)

ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 1. คณะพยาบาลศาสตร์ (19 พฤษภาคม 2547)
 2. คณะแพทย์ศาสตร์ (19 พฤษภาคม 2547)
 3. คณะทันตแพทยศาสตร์ (19 พฤษภาคม 2547)
 4. คณะวิทยาศาสตร์ (19 พฤษภาคม 2547)
 5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (19 พฤษภาคม 2547)
 6. คณะเศรษฐศาสตร์ (19 พฤษภาคม 2547)
 7. คณะเทคนิคการแพทย์ (2 พฤศจิกายน 2547)
 8. คณะบริหารธุรกิจ (3 พฤษภาคม 2547)
 9. คณะเภสัชศาสตร์ (13 พฤษภาคม 2547)
 10. คณะมนุษยศาสตร์ (17 พฤษภาคม 2547)
 11. คณะสังคมศาสตร์ (25 พฤษภาคม 2547)
 12. คณะวิศวกรรมศาสตร์ (26 พฤษภาคม 2547)
 13. คณะศึกษาศาสตร์ (17 พฤศจิกายน 2548)
 14. คณะสัตวแพทยศาสตร์ (13 มิถุนายน 2550)
 15. คณะอุตสาหกรรมเกษตร (15 พฤษภาคม 2551)
 16. คณะการสื่อสารมวลชน (20 มีนาคม 2551)

ภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 1. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (19 พฤษภาคม 2547)
 2. คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (19 พฤษภาคม 2547)
 3. คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร (24 กุมภาพันธ์ 2549)
 4. กองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก (ค่ายตากสิน) อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ (21 มกราคม 2552)
ขึ้นบน

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th