งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ความร่วมมือระหว่างหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ข้าวโพดลดหมอกควันกับสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ประเภทการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
หน่วยงานภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
วันที่17 - 19 มิถุนายน 2556
สถานที่ ห้องประชุม 1 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ หัวหน้าโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี "หมู่บ้านข้าวโพดลดหมอกควัน" ได้ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่และเกษตรกรจากสถาบันวัฒนธรรมศึกษาฯ จำนวน 13 คน ที่เดินทางมาเพื่อรับการอบรมและรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำกระดาษสา เมื่อวันที่ 17 - 19 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เพิ่มศักดิ์ สุภาพรเหมินทร์ เป็นวิทยากรบรรยาย สำหรับการอบรมในครั้งนี้มีกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ พาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ และศูนย์หัตถกรรมบ่อสร้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ อีกทั้งมีการฝึกปฏิบัติ สาธิต การทำกระดาษสาและการระบายสีจากวัสดุธรรมชาติ หลังจากนั้นมีการสรุปผล โดยมี รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ กล่าวปิดการอบรม พร้อมทั้งส่งคณะผู้อบรมเดินทางไปศึกษาดูงานต่อที่จังหวัดลำปาง

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th