หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

 นักศึกษา
ค้นหานักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา

 ระดับปริญญาตรี
นักศึกษารหัส 57
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49
นักศึกษารหัส 48
นักศึกษารหัส 47

 ระดับปริญญาโท
นักศึกษารหัส 59
นักศึกษารหัส 58
นักศึกษารหัส 57
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49

 ระดับปริญญาเอก
นักศึกษารหัส 59
นักศึกษารหัส 58
นักศึกษารหัส 57
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49
นักศึกษารหัส 48
นักศึกษารหัส 47
นักศึกษารหัส 46
นักศึกษารหัส 45

  นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา  แนะนำ  

รหัส 55 (เฉพาะกำลังศึกษา)

ลำดับ รหัส ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา สถานะ
1 550851001  นางสาวยุพา  จอมแก้ว    กำลังศึกษา
2 550851002  นางพัชราภรณ์  สุทนต์    กำลังศึกษา
3 550851003  นางสาวอมรรัตน์  ทองแสน    กำลังศึกษา
4 550851004  นางสาวจิราพร  ปานเจริญ    กำลังศึกษา
5 550851005  นายบัณฑิต  กีรติการกุล    กำลังศึกษา
6 550851006  นายองอาจ  ส่องสี    กำลังศึกษา
7 550851007  นายทนงศักดิ์  ปะระไทย    กำลังศึกษา
8 550852001  นายภูวไนย  ต่ายแต้มทอง    กำลังศึกษา
9 550852002  น.ส.พรรณทิวา  กว้างเงิน  กมล งามสมสุข  กำลังศึกษา
10 550855901  นางสาวจักรีพร  สารนอก    กำลังศึกษา
11 550855902  นางสาวอรพรรณ  ประดิษฐ์    กำลังศึกษา
12 550855903  นายธรรมศาสตร์  พิชยศาสตรพงศ์    กำลังศึกษา

หน้าแรก  ค้นหา  แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th