หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

 นักศึกษา
ค้นหานักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา

 ระดับปริญญาตรี
นักศึกษารหัส 57
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49
นักศึกษารหัส 48
นักศึกษารหัส 47

 ระดับปริญญาโท
นักศึกษารหัส 59
นักศึกษารหัส 58
นักศึกษารหัส 57
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49

 ระดับปริญญาเอก
นักศึกษารหัส 59
นักศึกษารหัส 58
นักศึกษารหัส 57
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49
นักศึกษารหัส 48
นักศึกษารหัส 47
นักศึกษารหัส 46
นักศึกษารหัส 45

  นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา  แนะนำ  

รหัส 54 (เฉพาะกำลังศึกษา)

ลำดับ รหัส ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา สถานะ
1 54085022  นายอดิเรก  ปัญญาลือ  ศันสนีย์ จำจด  กำลังศึกษา
2 540851001  จักรพงษ์  ไชยวงศ์    กำลังศึกษา
3 540851002  ฐปรัฏฐ์  สีลอยอุ่นแก้ว    กำลังศึกษา
4 540851004  ณัฐดนัย  สุเมธาโชติพงศ์    กำลังศึกษา
5 540851005  นุดี  เจริญกิจ    กำลังศึกษา
6 540851006  อัปสร  วิทยประภารัตน์    กำลังศึกษา
7 540851007  พงษ์นที  ปินตาแจ่ม    กำลังศึกษา
8 540851008  สุนันทา  เกษนาวา    กำลังศึกษา
9 540851009  วรรักษ์  หน่อสีดา    กำลังศึกษา
10 540851011  อังค์วรา  ศรีวิชัย    กำลังศึกษา
11 540851012  จรวยพร  ซาวขัด    กำลังศึกษา
12 540851013  สาธิต  จีนะสอน    กำลังศึกษา
13 540851014  อุ่นเป็ง  อินทจักร    กำลังศึกษา
14 540851016  น.ส.นันทิยา  พนมจันทร์    กำลังศึกษา
15 540851017  นายปิยฉัตร  อัครนุชาติ    กำลังศึกษา
16 540851018  น.ส.ถกลวรรณ  ศิริสวัสดิ์    กำลังศึกษา
17 540851019  น.ส.สิรินทร์รัตน์  ผู้ยอดยิ่ง    กำลังศึกษา
18 540851021  นายชาญยุทธ  รัตนพรหมมณี    กำลังศึกษา
19 540851022  นายอดิเรก  ปัญญาลือ    กำลังศึกษา

หน้าแรก  ค้นหา  แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th