หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

 นักศึกษา
ค้นหานักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา

 ระดับปริญญาตรี
นักศึกษารหัส 57
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49
นักศึกษารหัส 48
นักศึกษารหัส 47

 ระดับปริญญาโท
นักศึกษารหัส 59
นักศึกษารหัส 58
นักศึกษารหัส 57
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49

 ระดับปริญญาเอก
นักศึกษารหัส 59
นักศึกษารหัส 58
นักศึกษารหัส 57
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49
นักศึกษารหัส 48
นักศึกษารหัส 47
นักศึกษารหัส 46
นักศึกษารหัส 45

  นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา  แนะนำ  

รหัส 53 (เฉพาะกำลังศึกษา)

ลำดับ รหัส ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา สถานะ
1 530851001  นางสาวขนิษฐา   คำวงศ์  ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา  กำลังศึกษา
2 530851002  นางสาวฐิตินันท์   ศรีทอง  ศันสนีย์ จำจด  กำลังศึกษา
3 530851003  นางสาวชนิตา   พันธุ์มณี  เยาวเรศ เชาวนพูนผล  กำลังศึกษา
4 530851007  นายมนตรี  สิงหะวาระ  อารี วิบูลย์พงศ์  กำลังศึกษา
5 530851008  นางสาวสุชนีย์  ทรัพย์สมบูรณ์  เบญจพรรณ เอกะสิงห์  กำลังศึกษา
6 530851012  นางสาวประไพพิศ  สุวิทย์ชยานนท์  เกวลิน คุณาศักดากุล  กำลังศึกษา
7 530851013  นายศรันย์   ขำโท้  ศันสนีย์ จำจด  กำลังศึกษา
8 530851015  นางสาวชมัยพร   อนุวงศ์    กำลังศึกษา
9 530851017  นางสาวเพชรดา   อยู่สุข    กำลังศึกษา
10 530851018  นางสาวฉัตรสุดา   เผือกใจแผ้ว    กำลังศึกษา

หน้าแรก  ค้นหา  แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th