หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

 นักศึกษา
ค้นหานักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา

 ระดับปริญญาตรี
นักศึกษารหัส 57
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49
นักศึกษารหัส 48
นักศึกษารหัส 47

 ระดับปริญญาโท
นักศึกษารหัส 59
นักศึกษารหัส 58
นักศึกษารหัส 57
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49

 ระดับปริญญาเอก
นักศึกษารหัส 59
นักศึกษารหัส 58
นักศึกษารหัส 57
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49
นักศึกษารหัส 48
นักศึกษารหัส 47
นักศึกษารหัส 46
นักศึกษารหัส 45

  นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา  แนะนำ  

รหัส 52 (เฉพาะกำลังศึกษา)

ลำดับ รหัส ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา สถานะ
1 520851004  นางสาวสุพรรษา  สุขแก้ว  ศันสนีย์ จำจด  กำลังศึกษา
2 520851006  นายสมบัติ  สิงฆราช  อารี วิบูลย์พงศ์  กำลังศึกษา
3 520851013  นางสาวจีรภา  ง่วนหอม  ชัยวัฒน์ โตอนันต์  กำลังศึกษา
4 520851015  ว่าที่ร้อยตรีกิตติ์ศักดิ์  ลำสอนจิตต์  สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร  กำลังศึกษา
5 520851017  นายอำนาจ  เดชะ  สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร  กำลังศึกษา
6 520851019  Mr.YU  OKUI  สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร  กำลังศึกษา
7 520851020  นางสาวพริมลักษณ์  ประพุทธ์พิทยา  ธนะชัย พันธ์เกษมสุข  กำลังศึกษา
8 520851021  นางสาวขนิษฐา  เสถียรพีระกุล  สุนทร คำยอง  กำลังศึกษา
9 520852003  นางสาวพัชราลักษณ์  สุวรรณ  อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ  กำลังศึกษา
10 520852006  นางสาวเสาวนีย์  เมฆานุพักตร์  อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ  กำลังศึกษา
11 520852007  นายอำนาจ  โพธิ์กรุณา  อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ  กำลังศึกษา
12 520852008  นางสาวชลิดา  ทุกข์สูญ  อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ  กำลังศึกษา
13 520852009  นางสาวปุญญารัสมิ์  เขตวิจารย์  อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ  กำลังศึกษา

หน้าแรก  ค้นหา  แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th