หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

 นักศึกษา
ค้นหานักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา

 ระดับปริญญาตรี
นักศึกษารหัส 57
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49
นักศึกษารหัส 48
นักศึกษารหัส 47

 ระดับปริญญาโท
นักศึกษารหัส 59
นักศึกษารหัส 58
นักศึกษารหัส 57
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49

 ระดับปริญญาเอก
นักศึกษารหัส 59
นักศึกษารหัส 58
นักศึกษารหัส 57
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49
นักศึกษารหัส 48
นักศึกษารหัส 47
นักศึกษารหัส 46
นักศึกษารหัส 45

  นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา  แนะนำ  

รหัส 51 (เฉพาะกำลังศึกษา)

ลำดับ รหัส ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา สถานะ
1 510851004  นางกนิษฐา  เอื้องสวัสดิ์  อรรถชัย จินตะเวช  กำลังศึกษา
2 510851006  นายสมชาย  นองเนือง  สุนทร คำยอง  กำลังศึกษา
3 510851007  นายสามารถ  สุมโนจิตราภรณ์  ถาวร อ่อนประไพ  กำลังศึกษา
4 510851008  นายสาโรจน์  วัฒนสุขสกุล  สุนทร คำยอง  กำลังศึกษา
5 510851010  นางอำไพ  พรลีแสงสุวรรณ์  สุนทร คำยอง  กำลังศึกษา
6 510851012  นางสาวอุมาวดี  ศรีเกษตรสรากุล  พิทยา สรวมศิริ  กำลังศึกษา
7 510851015  นายพัฒนา  อภิญดา  ถาวร อ่อนประไพ  กำลังศึกษา
8 510852001  นางสาวนภาพร  ทางทิศ  รุจ ศิริสัญลักษณ์  กำลังศึกษา
9 510852002  นายปรมินทร์  นาระทะ  รุจ ศิริสัญลักษณ์  กำลังศึกษา
10 510852005  นางสาวลำดวน  ขันซ้อน  รุจ ศิริสัญลักษณ์  กำลังศึกษา
11 510852007  นายวัชรา  ปิ่นทอง  สุรพล เศรษฐบุตร  กำลังศึกษา

หน้าแรก  ค้นหา  แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th