หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

 นักศึกษา
ค้นหานักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา

 ระดับปริญญาตรี
นักศึกษารหัส 57
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49
นักศึกษารหัส 48
นักศึกษารหัส 47

 ระดับปริญญาโท
นักศึกษารหัส 59
นักศึกษารหัส 58
นักศึกษารหัส 57
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49

 ระดับปริญญาเอก
นักศึกษารหัส 59
นักศึกษารหัส 58
นักศึกษารหัส 57
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49
นักศึกษารหัส 48
นักศึกษารหัส 47
นักศึกษารหัส 46
นักศึกษารหัส 45

  นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา  แนะนำ  

รหัส 50 (เฉพาะกำลังศึกษา)

ลำดับ รหัส ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา สถานะ
1 500851002  น.ส.พนมวัน  บุญช่วย  เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม  กำลังศึกษา
2 500851003  นายรณชิต  จินดาหลวง  ศันสนีย์ จำจด  กำลังศึกษา
3 500851005  น.ส.วันเพ็ญ  โลหะเจริญ  โสระยา ร่วมรังษี  กำลังศึกษา
4 500851008  นายรณรงค์  อยู่เกตุ  โสระยา ร่วมรังษี  กำลังศึกษา
5 500851011  น.ส.นิศากร  สุวรรณ  สรัญยา วัลยะเสวี  กำลังศึกษา
6 500851019  นายตฤณ  เสรเมธากุล  สุนทร คำยอง  กำลังศึกษา
7 500851020  น.ส.ฟ้าไพลิน  ไชยวรรณ  สมพร ชุนห์ลือชานนท์  กำลังศึกษา
8 500852003  นายนคเรศ  รังควัต  วรทัศน์ อินทรัคคัมพร  กำลังศึกษา
9 500852004  น.ส.ประหยัด  มะโนพะเส้า  อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ  กำลังศึกษา
10 500852005  น.ส.ศันสนีย์  นายอง  รุจ ศิริสัญลักษณ์  กำลังศึกษา
11 500852007  นายอินใจ  วงศ์รัตนเสถียร  วรทัศน์ อินทรัคคัมพร  กำลังศึกษา

หน้าแรก  ค้นหา  แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th