หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

 นักศึกษา
ค้นหานักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา

 ระดับปริญญาตรี
นักศึกษารหัส 57
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49
นักศึกษารหัส 48
นักศึกษารหัส 47

 ระดับปริญญาโท
นักศึกษารหัส 59
นักศึกษารหัส 58
นักศึกษารหัส 57
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49

 ระดับปริญญาเอก
นักศึกษารหัส 59
นักศึกษารหัส 58
นักศึกษารหัส 57
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49
นักศึกษารหัส 48
นักศึกษารหัส 47
นักศึกษารหัส 46
นักศึกษารหัส 45

  นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา  แนะนำ  

รหัส 58 (เฉพาะกำลังศึกษา)

ลำดับ รหัส ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา สถานะ
1 580831001  นายศลิษฎ์  ศุภกิจธนากร    กำลังศึกษา
2 580831003  นางสาวชลธิชา  บุญยิ่ง    กำลังศึกษา
3 580831004  นางสาวประกายดาว  สาระแปง    กำลังศึกษา
4 580831007  นางสาวอภิญญา  ศรีงเินยวง    กำลังศึกษา
5 580831008  นางสาวชิตาพร  ผิวแดง    กำลังศึกษา
6 580831009  นางสาวธันย์ชนก  ยอเสน    กำลังศึกษา
7 580831011  นางสาวทักษพร  สมมิตร    กำลังศึกษา
8 580831012  นางสาวนริสรา  คงสุข    กำลังศึกษา
9 580831014  นางสาววิธุวดี  แสงท้าว    กำลังศึกษา
10 580831015  นายศุภกร  วงศ์สุข    กำลังศึกษา
11 580831016  นางสาวสมฤทัย  ใจเย็น    กำลังศึกษา
12 580831017  นางสาวสุนิตรา  อุปนันท์    กำลังศึกษา
13 580831018  นางสาวกนกขวัญ  ปัญญาสิทธิ์    กำลังศึกษา
14 580831019  นางสาวกรกนก  ดีพรมกุล    กำลังศึกษา
15 580831021  นางสาวประภัสสร  เจริญไทย    กำลังศึกษา
16 580831022  นายวิษณุ  เจียมใจ    กำลังศึกษา
17 580831024  นางสาวกานต์พิชชา  สายคำฟู    กำลังศึกษา
18 580831026  นายเทวา  ขอดเรือนแก้ว    กำลังศึกษา
19 580831027  นางสาวภัคจิรา  จันทร์อินทร์    กำลังศึกษา
20 580831028  นางสาวรชนีกร  ศรีบุญเรือง    กำลังศึกษา
21 580831029  นางสาวสิรินทร์  กุลเสวกกุล    กำลังศึกษา
22 580831031  นางสาวกัลยรัตน์  มหาวรรณ์    กำลังศึกษา
23 580831032  นางสาวเกศกนก  ศรีเรืองเดช    กำลังศึกษา
24 580831033  นางสาวจันทรา  อุปาลี    กำลังศึกษา
25 580831034  นางสาวจุรีรัตน์  คำธรรม    กำลังศึกษา
26 580831035  นางสาวจุฬารัตน์  หน่อแก้ว    กำลังศึกษา
27 580831036  นางสาวชนากานต์  รัตนศักดิ์ชัยชาญ    กำลังศึกษา
28 580831037  นางสาวนิศาชล  ตะมาแก้ว    กำลังศึกษา
29 580831038  นางสาวพรนิภา  ถาโน    กำลังศึกษา
30 580831039  นางสาวสุดารัตน์  แก้วน้ำอ่าง    กำลังศึกษา
31 580831041  นางสาวหทัยภัทร  เจษฎารมย์    กำลังศึกษา
32 580831043  นายปุณณะวุทฒ์  ยะมา    กำลังศึกษา
33 580831045  นายคำบู  ไตยะมาด    กำลังศึกษา
34 580831046  นางสาวลักขิกา  ปัญญารักษา    กำลังศึกษา
35 580831047  นายกฤช  เขตอนันต์    กำลังศึกษา
36 580831049  นางสาวณิชาภัทร  สิทธิวรนนท์    กำลังศึกษา
37 580831050  นางสาวอนุสรา  พิศน้อย    กำลังศึกษา
38 580831051  นายกฤษฎิ์  พุทธาศรี    กำลังศึกษา
39 580831052  นายชยานนท์  วงศ์พุฒิ    กำลังศึกษา
40 580831053  นางสาวชุติมา  สวยไทยสงค์  เฉลิมพล แซมเพชร  กำลังศึกษา
41 580831055  นางสาวเบญจมาภรณ์  วังแก้ว    กำลังศึกษา
42 580831056  นางสาวปฐมาภรณ์  มาสุด    กำลังศึกษา
43 580831057  นายอภิรัตน์  โตลำดับ    กำลังศึกษา
44 580831059  นางสาวชฎาพร  ทรายคำ    กำลังศึกษา
45 580831063  นางสาววลัยลักษณ์  สารใส    กำลังศึกษา
46 580831064  นายกิตติพันธ์  ติคำ    กำลังศึกษา
47 580831065  นายณรงค์ฤทธิ์  อยู่เย็น    กำลังศึกษา
48 580831067  นายทักษิณ  บำรุงไทย    กำลังศึกษา
49 580831069  นางสาวเมธาวรรณ  ชูเวช    กำลังศึกษา
50 580831070  นางสาวรัชฎาภรณ์   คำหลวง    กำลังศึกษา
51 580831072  นางสาวศุภากร  ภู่นพมาศ    กำลังศึกษา
52 580831074  นางสาวอัญชลีพร  ใจสิทธิ์    กำลังศึกษา
53 580831077  นางสาวณัฐนิชา  โยนิจ    กำลังศึกษา
54 580831080  นายนฤเบศน์   รัตนวัน    กำลังศึกษา
55 580831081  นางสาวอรัญ  บุญญะนิด    กำลังศึกษา
56 580832003  นายนวพล  คำใหญ่    กำลังศึกษา
57 580832004  นายบุญญศักดิ์  สุกใส    กำลังศึกษา
58 580832005  นางสาวปภัสรา  สุภามูล    กำลังศึกษา
59 580832006  นางสาวปิยะธิดา  เมฆากุล    กำลังศึกษา
60 580832007  นายยุทธนา  กันธรรม    กำลังศึกษา
61 580832009  นายอธิบดี  จินะ    กำลังศึกษา
62 580832010  นายเอกพล  อินทะขิน    กำลังศึกษา
63 580832011  นายจิรชาติ  มานวกุล    กำลังศึกษา
64 580832012  นายณภัทร  วรรณาภรณ์    กำลังศึกษา
65 580832014  นายสาธิต  แก้วกาศ    กำลังศึกษา
66 580832015  นางสาวกัญญาวีร์  หาญพรม    กำลังศึกษา
67 580832016  นางสาวเกศสุดา  ฟองมาลา    กำลังศึกษา
68 580832021  นางสาวณิชนันท์  ภวันนา    กำลังศึกษา
69 580832022  นางสาวตัสนีม  หะซัน    กำลังศึกษา
70 580832023  นางสาวประกายเดือน  ทับรอด    กำลังศึกษา
71 580832024  นางสาวประภัสสร  ขัดเรือน    กำลังศึกษา
72 580832026  นางสาวพิชช์ญา  เวียงโอสถ    กำลังศึกษา
73 580832028  นายเกรียงไกร  แสนพลหาญ    กำลังศึกษา
74 580832030  นางสาวณฐมน  บัวใหญ่    กำลังศึกษา
75 580832034  นางสาววราภรณ์  พรหมศร    กำลังศึกษา
76 580832035  นางสาววิจิตรา  บุรุษภักดี    กำลังศึกษา
77 580832036  นายศักดา  สุภาธาดา    กำลังศึกษา
78 580832038  นางสาวอนงนาฎ  สุขด้วง    กำลังศึกษา

หน้าแรก  ค้นหา  แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th