หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

 นักศึกษา
ค้นหานักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา

 ระดับปริญญาตรี
นักศึกษารหัส 57
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49
นักศึกษารหัส 48
นักศึกษารหัส 47

 ระดับปริญญาโท
นักศึกษารหัส 59
นักศึกษารหัส 58
นักศึกษารหัส 57
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49

 ระดับปริญญาเอก
นักศึกษารหัส 59
นักศึกษารหัส 58
นักศึกษารหัส 57
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49
นักศึกษารหัส 48
นักศึกษารหัส 47
นักศึกษารหัส 46
นักศึกษารหัส 45

  นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา  แนะนำ  

รหัส 57 (เฉพาะกำลังศึกษา)

ลำดับ รหัส ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา สถานะ
1 570831001  นางสาวจิตประภัสร์  คำมะนิด    กำลังศึกษา
2 570831002  นางสาวทิพวรรณ   เมฆวิไล    กำลังศึกษา
3 570831003  น.ส.ปิยวรรณ  ปิงชัย  ชัยวัฒน์ โตอนันต์  กำลังศึกษา
4 570831004  นางสาวพรประภา  คำภิระแปง    กำลังศึกษา
5 570831007  นางสาววราภรณ์  แก้วทันคำ    กำลังศึกษา
6 570831008  นายเศวตฉัตร  โอสถสงเคราะห์    กำลังศึกษา
7 570831010  นางสาวแพร  พิริยพงศ์พิทักษ์    กำลังศึกษา
8 570831011  นางสาวรัตนาภรณ์  ชมภูชนะภัย    กำลังศึกษา
9 570831012  นางสาววรรณสิริ  ตัณฑ์ประศาสน์    กำลังศึกษา
10 570831013  นางสาวสุภัสตา  แซ่กอ    กำลังศึกษา
11 570831014  นางสาวสุรภี  บุญเรียม    กำลังศึกษา
12 570831015  นายอนุพล  นาชัยสินธุ์    กำลังศึกษา
13 570831017  นายธีรวุฒิ  จันทร์เนย    กำลังศึกษา
14 570831019  นายประภากร  วงศ์ษา    กำลังศึกษา
15 570831020  นางสาวปวีณา  เตจาคำ    กำลังศึกษา
16 570831021  นายพิทวัส  สมบูรณ์    กำลังศึกษา
17 570831022  นางสาวสะแกวัลย์  คันธะเรศย์    กำลังศึกษา
18 570831024  นางสาวกิตติมา  จีนจรรยา    กำลังศึกษา
19 570831026  นางสาวพีระยา  คำดี    กำลังศึกษา
20 570831027  นางสาวสุพิชฌาย์  แสนสุวรรณ์    กำลังศึกษา
21 570831028  นางสาวหัทยา  พัฒนะพงศ์พันธุ์    กำลังศึกษา
22 570831029  นางสาววราภรณ์  เตวา    กำลังศึกษา
23 570831030  น.ส.อนุสรา  อินน้อย  เมธี เอกะสิงห์  กำลังศึกษา
24 570831031  นางสาวกานดา  คลาดกองทุกข์    กำลังศึกษา
25 570831032  นางสาวคัทลียา  เต๋จ๊ะ    กำลังศึกษา
26 570831033  นายเฉลิมพร  จิระปัญญาเลิศ    กำลังศึกษา
27 570831034  นายชลธี  แก้วคต    กำลังศึกษา
28 570831035  นายปฏิวัติ  ผายทอง    กำลังศึกษา
29 570831036  นายภควัต  ยินดี    กำลังศึกษา
30 570831037  นางสาวภาวรัตน์  ใจดี    กำลังศึกษา
31 570831038  นางสาววิภาสิริ  สมบัติใหม่    กำลังศึกษา
32 570831039  นายกริช  สุริยะชัยพันธ์  รุจ ศิริสัญลักษณ์  กำลังศึกษา
33 570831040  นางสาวกุลนันทน์  จากศรีพรหม    กำลังศึกษา
34 570831041  นายเขมณัฐ  ศรีวิชัย    กำลังศึกษา
35 570831042  น.ส.จารุวรรณ  ฟูตั๋น  บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล  กำลังศึกษา
36 570831043  น.ส.ฐิติมา  จันทร์หอม  บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล  กำลังศึกษา
37 570831044  น.ส.นราศิณี  แก้วใหลมา  บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล  กำลังศึกษา
38 570831045  นางสาวนิรมล  ลี    กำลังศึกษา
39 570831046  นางสาวปวีณรัตน์  สิงสิน    กำลังศึกษา
40 570831047  นายพงศ์ศาสตร์  นาพรม    กำลังศึกษา
41 570831048  นายพชร  ถือแก้ว    กำลังศึกษา
42 570831049  นายพัชรพล  ทะจะกัน    กำลังศึกษา
43 570831050  นายพีรฉัตร  ใจมา    กำลังศึกษา
44 570831052  นายวีธวัช  ชัยธิมา    กำลังศึกษา
45 570831053  นางสาวอารุณี  ลอยมา    กำลังศึกษา
46 570831056  นายVUA  XIONGSIYEE    กำลังศึกษา
47 570831059  นางสาวศรสวรรค์  ศรีมา    กำลังศึกษา
48 570831060  นายศรายุทธ  หอมนาน    กำลังศึกษา
49 570831061  นางสาวสมสมัย  ใยอุ่น    กำลังศึกษา
50 570831062  นายชวลิต  ตนะทิพย์    กำลังศึกษา
51 570831063  นายณปภพ  แก้วกันทา    กำลังศึกษา
52 570831064  นายนทีกานต์  ธรรมสอน    กำลังศึกษา
53 570831065  นางสาวบุษกัญจน์  พันธุ์เลิศเมธี    กำลังศึกษา
54 570831066  นายพงษ์ศักดิ์  คำอุ่น    กำลังศึกษา
55 570831067  นางสาวสุกัญญา  หายทุกข์    กำลังศึกษา
56 570831068  นางสาวสุณิชา  ชมชิด    กำลังศึกษา
57 570831069  นางสาวกมลพร  พิสิฐมุกดา    กำลังศึกษา
58 570831072  Mr.Bounthiem  Bouasavanh  เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ  กำลังศึกษา
59 570831073  Ms.Chanhmany  Souphannayong  ศุภมิตร เมฆฉาย  กำลังศึกษา
60 570831076  นางสาวธัญญา  วิริยา    กำลังศึกษา
61 570831077  นางสาวปิยวรรณ  ผู้ผ่อง    กำลังศึกษา
62 570831079  นางสาววรรณวลี  สืบคำเปียง    กำลังศึกษา
63 570831080  นางสาวกรานต์นิภา  ไชยราช    กำลังศึกษา
64 570831081  นายธนชัย  ทะสุใจ    กำลังศึกษา
65 570831082  น.ส.กนกรัตน์  นันทะเสน  วรทัศน์ อินทรัคคัมพร  กำลังศึกษา
66 570831083  นายพนัส  คำนันท์  รุจ ศิริสัญลักษณ์  กำลังศึกษา
67 570831084  นายอนพงศ์  ขอบเขต  วราภา คุณาพร  กำลังศึกษา
68 570832001  นายกิตติคุณ  จันทะราชา    กำลังศึกษา
69 570832003  นางสาวจุฑารัตน์  สำลี    กำลังศึกษา
70 570832004  นายชัยวัฒน์  บุญปาล    กำลังศึกษา
71 570832006  นางสาวนริศรา  ไชยทิพย์    กำลังศึกษา
72 570832009  นายภาณุวัตร  ค้ำชู    กำลังศึกษา
73 570832010  นายภูษิต  ทรงเจริญ    กำลังศึกษา
74 570832011  นางสาววนิดา  ดุมไม้    กำลังศึกษา
75 570832012  นางสาววรรณิษา  อินต๊ะประสิทธิ์    กำลังศึกษา
76 570832014  นางสาวสินีนาฏ  ชัยศรีสวัสดิ์    กำลังศึกษา
77 570832017  นายกฤษฎิ์  ใจปัญญา    กำลังศึกษา
78 570832018  นายจอมพล  กฤษณสุวรรณ    กำลังศึกษา
79 570832019  นางสาวจันทร์จิรา  มณีเย็น    กำลังศึกษา
80 570832020  นางสาวชนินทร  ตียวรุณกรณ์    กำลังศึกษา
81 570832021  นางสาวชุลีพร  สดสุภา    กำลังศึกษา
82 570832023  นายธิเบศ  อุดหล้า    กำลังศึกษา
83 570832024  นายโรปกรณฺ  สิทธิวงศ์    กำลังศึกษา
84 570832025  นางสาวน้ำทิพย์  กัณทะวงค์    กำลังศึกษา
85 570832026  นางสาวปิยธิดา  อันทอง    กำลังศึกษา
86 570832027  น.ส.เปลวเทียน  ไชยวงค์  รุจ ศิริสัญลักษณ์  กำลังศึกษา
87 570832029  นางสาวพรทิพย์  อินทะหลุก    กำลังศึกษา
88 570832030  นางสาวพัชรพรรณ  พุ่มชื่น    กำลังศึกษา
89 570832031  นางสาวพูนทิพย์  แสนธิไชยยา    กำลังศึกษา
90 570832032  นายมนต์ชัย   พรมลอองวัน    กำลังศึกษา
91 570832033  นางสาวรัตติกาล  ชมภูแก้ว    กำลังศึกษา
92 570832034  นายรุ่งฤทธิ์  คำแสน    กำลังศึกษา
93 570832035  นางสาววิยะดา  สุทธิศักดิ์    กำลังศึกษา
94 570832036  นายวีระพงศ์  ปาลี    กำลังศึกษา
95 570832037  นางสาวศิริพร  ธิปัน    กำลังศึกษา
96 570832038  นายศุภกร  อินเตชะ    กำลังศึกษา
97 570832039  นางสาวศุภลักษณ์  ใหม่หลวง    กำลังศึกษา
98 570832040  นางสาวสัญจนา  สิงห์ใจ    กำลังศึกษา
99 570832044  ว่าที่ ร.ต.อนุรุท  อินทวงค์    กำลังศึกษา
100 570832045  นางสาวอนุสรา  สมสัก    กำลังศึกษา
101 570832046  น.ส.อัญชลี  ปัญญากวาว  วราภา คุณาพร  กำลังศึกษา
102 570832047  นายเอกภพ  กันทับ    กำลังศึกษา
103 570832048  นายครองพล  สุวรรณรักษ์    กำลังศึกษา
104 570832050  นายเจริญ  เรืองแก้วมณี    กำลังศึกษา
105 570832052  นายชัยวัฒน์  พุทพิมพา    กำลังศึกษา
106 570832053  นายฌาณินทร์  ภัทรกมลเสน    กำลังศึกษา
107 570832055  นายเธียรไท  คำแล    กำลังศึกษา
108 570832057  นางสาวเนตรนภา  แย้มแก้ว    กำลังศึกษา
109 570832061  นางสาววันวิสาข์  ตากกระโทก    กำลังศึกษา
110 570832062  นางสาวสุทธิรักษ์  อุปนันท์    กำลังศึกษา
111 570832064  นายเอกพงษ์  ยานะ    กำลังศึกษา
112 570832066  นางสาวสร้อยฝ้าย  ทรายนิล    กำลังศึกษา
113 570832067  นายปิยพงษ์  ยาเมฆ    กำลังศึกษา
114 570835801  MsJana  Berschneider    กำลังศึกษา
115 570835805  Mr.Oudtanivanh  Luangduangsitthideth    กำลังศึกษา
116 570835901  นางสาวสโรชา  อนุกูล    กำลังศึกษา

หน้าแรก  ค้นหา  แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th