หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

 นักศึกษา
ค้นหานักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา

 ระดับปริญญาตรี
นักศึกษารหัส 57
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49
นักศึกษารหัส 48
นักศึกษารหัส 47

 ระดับปริญญาโท
นักศึกษารหัส 59
นักศึกษารหัส 58
นักศึกษารหัส 57
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49

 ระดับปริญญาเอก
นักศึกษารหัส 59
นักศึกษารหัส 58
นักศึกษารหัส 57
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49
นักศึกษารหัส 48
นักศึกษารหัส 47
นักศึกษารหัส 46
นักศึกษารหัส 45

  นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา  แนะนำ  

รหัส 56 (เฉพาะกำลังศึกษา)

ลำดับ รหัส ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา สถานะ
1 560831001  เฉลิมขวัญ  ผาวงศ์    กำลังศึกษา
2 560831002  นลินพร  แก้วตาติ๊บ    กำลังศึกษา
3 560831003  พุฒิพัฌน์  ตั้งเจียวลี้    กำลังศึกษา
4 560831007  นายกิตติพงศ์  สมุดความ    กำลังศึกษา
5 560831009  ชัยวัฒน์  อาจิน    กำลังศึกษา
6 560831010  นริศรา  เกิดสุข    กำลังศึกษา
7 560831011  เบน  เอื้ออำนวย    กำลังศึกษา
8 560831013  พิมสิริ  หาญภักดีสกุล    กำลังศึกษา
9 560831015  ยุทธพงค์  แอ่นดอน    กำลังศึกษา
10 560831016  วิสุทธิ์ตา  นิ่มนวล    กำลังศึกษา
11 560831017  อานุภาพ  ลือเรือง    กำลังศึกษา
12 560831019  ณัฐนัย  วิสิทธวงศ์    กำลังศึกษา
13 560831020  ดรุณี  คุณยศยิ่ง    กำลังศึกษา
14 560831022  พิมพ์วิภา  ลิปปานนท์    กำลังศึกษา
15 560831025  ฑริกา  นันทจันทร์    กำลังศึกษา
16 560831026  บุญสิตา  เกษมณี    กำลังศึกษา
17 560831027  ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลดา  สุภจันทร์    กำลังศึกษา
18 560831028  ธัญวรัตน์  วงเวียน    กำลังศึกษา
19 560831029  นันทภรณ์  เตจะสร้อย    กำลังศึกษา
20 560831033  สิริภัจน์  ธกูลสวัสดิ์    กำลังศึกษา
21 560831037  นางสาวปณชล  ทายะมหา    กำลังศึกษา
22 560831038  มรกต  แก้วเสริมศักดิ์    กำลังศึกษา
23 560831039  มัลลิกา  ยวงคำมา    กำลังศึกษา
24 560831040  เยาวลักษณ์  กาละดี    กำลังศึกษา
25 560831043  วิจิตตรา  กิตติ    กำลังศึกษา
26 560831045  สุภาภรณ์  ญะเมืองมอญ    กำลังศึกษา
27 560831046  นางสาวอังคณา  สบบง    กำลังศึกษา
28 560831051  น.ส.อนิซนส  แสนปัญญา  จิราพร ตยุติวุฒิกุล  กำลังศึกษา
29 560831055  นายชลเวทย์  ไทยรัตน์  จรูญ สุขเกษม  กำลังศึกษา
30 560831056  น.ส.เพชรรัตน์  จาปัญญะ    กำลังศึกษา
31 560831057  นางสาวณัฐธิกา  วรรณรัตน์  เกวลิน คุณาศักดากุล  กำลังศึกษา
32 560831059  นางวันรัก  ปรางค์วัฒนากุล    กำลังศึกษา
33 560831064  นายวิษณุ  สุวรรณมงคล    กำลังศึกษา
34 560832001  กมลาสน์  กาละพัด    กำลังศึกษา
35 560832002  นางสาวขวัญเรือน  สุดสาคร    กำลังศึกษา
36 560832004  ฐวรญาณ์  สุขยิ่ง    กำลังศึกษา
37 560832005  ประชา  กุลสานต์    กำลังศึกษา
38 560832006  เพียงฤทัย  ไชยมหา    กำลังศึกษา
39 560832007  ภัทรวดี  เธียรดำรงกุล    กำลังศึกษา
40 560832008  นางสาววรรณวิภา  ประวะภูตา    กำลังศึกษา
41 560832010  ศิริพร  บริบูรณ์พันธ์    กำลังศึกษา
42 560832011  นางสาวสมปรารถนา  พิชญณภัทรพงศ์    กำลังศึกษา
43 560832012  สุจารีย์  พิชา    กำลังศึกษา
44 560832014  นายกิตติชัย  เกตุจิ๋ว    กำลังศึกษา
45 560832015  นายกิตติภูมิ  ปินตาแจ่ม    กำลังศึกษา
46 560832018  น.ส.ชลดา  ปัทมรังสรรค์  เยาวเรศ เชาวนพูนผล  กำลังศึกษา
47 560832020  น.ส.ตะวันพร  ขันธิกุล    กำลังศึกษา
48 560832023  นางสาวนิภาวรรณ  ทับทัน  เยาวเรศ เชาวนพูนผล  กำลังศึกษา
49 560832027  นางสาวพรพิมล  อุทธิยา  กมล งามสมสุข  กำลังศึกษา
50 560832028  นายพีรพัฒน์  วัฒนวิทย์    กำลังศึกษา
51 560832030  นายวีระศักดิ์  รองเมือง  จรูญ สุขเกษม  กำลังศึกษา
52 560832031  น.ส.วิไลรัตน์  มัทธวรัตน์  กุศล ทองงาม  กำลังศึกษา
53 560851013  นางสาวสุภาภรณ์  ญะเมืองมอญ    กำลังศึกษา

หน้าแรก  ค้นหา  แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th