หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

 นักศึกษา
ค้นหานักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา

 ระดับปริญญาตรี
นักศึกษารหัส 57
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49
นักศึกษารหัส 48
นักศึกษารหัส 47

 ระดับปริญญาโท
นักศึกษารหัส 59
นักศึกษารหัส 58
นักศึกษารหัส 57
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49

 ระดับปริญญาเอก
นักศึกษารหัส 59
นักศึกษารหัส 58
นักศึกษารหัส 57
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49
นักศึกษารหัส 48
นักศึกษารหัส 47
นักศึกษารหัส 46
นักศึกษารหัส 45

  นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา  แนะนำ  

รหัส 55 (เฉพาะกำลังศึกษา)

ลำดับ รหัส ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา สถานะ
1 550831001  นางสาวกมลชนก  นันต๊ะจันทร์    กำลังศึกษา
2 550831002  นายวรวิทย์  สุขคำปา    กำลังศึกษา
3 550831004  นางสาวจันทร์จิรา  วงค์วิริยะ    กำลังศึกษา
4 550831005  นางสาวจิราพร  ต่อปัญญา    กำลังศึกษา
5 550831006  นายธนากร  บั้งเงิน    กำลังศึกษา
6 550831008  นายธรรมนูญ  หัทยานันท์    กำลังศึกษา
7 550831009  นายพชร  พิชญาจิตติพงษ์    กำลังศึกษา
8 550831012  นางสาวภรณ์พรรณ  วงค์สถาน    กำลังศึกษา
9 550831013  นางสาวภรณ์สุดา  ปัญญานิล    กำลังศึกษา
10 550831015  นางสาววรรณภา  เดชครุฑ    กำลังศึกษา
11 550831026  นางสาวรัตนาพร  ไชยศรี    กำลังศึกษา
12 550831030  นางสาวกฤษณนันท์  ลิขิตลักษณ์    กำลังศึกษา
13 550831031  นางสาวณัฐกานต์  มณีทอง    กำลังศึกษา
14 550831032  นางสาวธนพร  สุรวัฒนวิเศษ    กำลังศึกษา
15 550831034  นางสาวพีรยา  พินิจมนตรี    กำลังศึกษา
16 550831035  นางสาวรมณีญา  เพ็งเปิ้น    กำลังศึกษา
17 550831036  นางสาวเรณุกา  นามปัน    กำลังศึกษา
18 550831038  นางสาวอินทิรา  อินทรักษ์    กำลังศึกษา
19 550831039  นางสาวร่มสุรีย์  มนตรีภักดี    กำลังศึกษา
20 550831041  นางสาวดวงมณี  พวกพล    กำลังศึกษา
21 550831042  นายภัทรพงศ์  มาลาวัลย์    กำลังศึกษา
22 550831046  นางสาวแก้วตา  อนันต์วิไล    กำลังศึกษา
23 550831048  นายปฐมพงศ์  สุขพูล    กำลังศึกษา
24 550831050  นางสาวพลอยทิพย์  หัสดิพันธุ์    กำลังศึกษา
25 550831051  นางสาวพันธวีร์  มะโนวรรณา    กำลังศึกษา
26 550831052  นายภานุพงค์  สิทธิ    กำลังศึกษา
27 550831053  นายภาสวรรธน์  จิระวงศ์หิรัญ    กำลังศึกษา
28 550831054  นางสาวมัลลิกา  กันธะตา    กำลังศึกษา
29 550831055  นางสาววัชราภรณ์  นันตา    กำลังศึกษา
30 550831057  นางสาวสุภาพร  วงค์พุฒ    กำลังศึกษา
31 550831058  นางสาววิริยา  แสนจันทอง    กำลังศึกษา
32 550831059  นางสาววิกาญดา  สายวงค์ใจ    กำลังศึกษา
33 550831060  นางสาวณัชชาภรณ์ภัทร์  เพ่งพินิจ    กำลังศึกษา
34 550831061  นายฉันชาย  ไชยวงศ์    กำลังศึกษา
35 550831062  นางสาวช่อมาลา  มานะ    กำลังศึกษา
36 550831063  นายปรีชานันท์  ด่านตระกูลหิรัญ    กำลังศึกษา
37 550831064  นางสาวพรสุดา  มูลกาศ    กำลังศึกษา
38 550831065  นายพิระพงษ์  เงาแดง    กำลังศึกษา
39 550831066  นายภูวดล  เมนกูล    กำลังศึกษา
40 550831067  นางสาวศิริภา  มณีรัตน์    กำลังศึกษา
41 550831068  นางสาวอัมพร  รินนายรักษ์    กำลังศึกษา
42 550831072  นายทิวัตถ์  โศจิธาดาเจริญ    กำลังศึกษา
43 550831075  นายพงษ์พัฒน์  ชุมภู    กำลังศึกษา
44 550832003  นางสาวชุติมา  ฟองวรรณา    กำลังศึกษา
45 550832004  นางสาวดวงกมล  อัศวบำรุงกุล    กำลังศึกษา
46 550832006  นายธรรมนูญ  รัญเสวะ    กำลังศึกษา
47 550832007  นางสาวธัญญาภรณ์  แสงมูล    กำลังศึกษา
48 550832016  นางสาวภัทรณีญาดา  เศรษฐพร    กำลังศึกษา
49 550832019  นางสาวรัตนาภรณ์  นาวา    กำลังศึกษา
50 550832024  นายสุธี  ทะสุใจ    กำลังศึกษา
51 550832025  นางสาวสุเมษา  ม่านมุงศิลป์    กำลังศึกษา
52 550832026  นายอดิลก  อุตมะ    กำลังศึกษา
53 550832033  นายฐากูร  ปัญญาใส    กำลังศึกษา
54 550832034  นางสาวณัฏฐ์พณิชา  สุภานันท์    กำลังศึกษา
55 550832036  นายนเรศ  แก้วปินตา    กำลังศึกษา
56 550832041  นายฤทธิ์  ตาลี    กำลังศึกษา
57 550832042  นางสาวศรีสุดา  สหายมิตร    กำลังศึกษา
58 550832043  นายอภิเศก  ดวงใจ    กำลังศึกษา
59 550832044  นายอรรถพล  ลอมศรี    กำลังศึกษา
60 550832047  นายธีรกิตติ์  ออประยูร    กำลังศึกษา
61 550832053  นางสาวจันทร์เพ็ญ  ม่วงสวัสดิ์    กำลังศึกษา
62 550832054  นางสาวจิรัสย์ธร  บุญญาพรมนัส    กำลังศึกษา
63 550832057  นายพรเทพ  ตึกหิน    กำลังศึกษา
64 550832060  นายรวัส  รุ่งเรืองบูรณะกุล    กำลังศึกษา
65 550832061  นางสาววัชราภรณ์  จำปา    กำลังศึกษา
66 550835804  PAUL  APPLETON    กำลังศึกษา
67 550835809  Mr.Sommany  Xayasinh  สุรพล เศรษฐบุตร  กำลังศึกษา
68 550838509  Mrs.Sommany  Xiyasinh  สุรพล เศรษฐบุตร  กำลังศึกษา
69 55832053  นางสาวมนัสนันท์  ม่วงสวัสดิ์    กำลังศึกษา

หน้าแรก  ค้นหา  แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th