หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

 นักศึกษา
ค้นหานักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา

 ระดับปริญญาตรี
นักศึกษารหัส 57
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49
นักศึกษารหัส 48
นักศึกษารหัส 47

 ระดับปริญญาโท
นักศึกษารหัส 59
นักศึกษารหัส 58
นักศึกษารหัส 57
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49

 ระดับปริญญาเอก
นักศึกษารหัส 59
นักศึกษารหัส 58
นักศึกษารหัส 57
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49
นักศึกษารหัส 48
นักศึกษารหัส 47
นักศึกษารหัส 46
นักศึกษารหัส 45

  นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา  แนะนำ  

รหัส 54 (เฉพาะกำลังศึกษา)

ลำดับ รหัส ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา สถานะ
1 540831001  น.ส.กาญจนา  อุ่นใจ  ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา  กำลังศึกษา
2 540831002  นายคมกฤตย์  ปรัชญาวิโรจน์  ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา  กำลังศึกษา
3 540831010  น.ส.สายรวี  กล้าการรบ  ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา  กำลังศึกษา
4 540831013  น.ส.กันต์กมล  ยะกันโท  อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง  กำลังศึกษา
5 540831018  น.ส.กรรณทิพย์  สุวรรณมิตร  ศิวาพร ธรรมดี  กำลังศึกษา
6 540831020  น.ส.ชาลินี  จอมอินท์ตา  สุรินทร์ นิลสำราญจิต  กำลังศึกษา
7 540831021  น.ส.ณัฐชยา  ศรีอุทัย  สุรินทร์ นิลสำราญจิต  กำลังศึกษา
8 540831022  นายธีระพัฒน์  บัวเขียว  ดรุณี นาพรหม  กำลังศึกษา
9 540831024  นายนิพนธ์  กิติดี  ณัฐา โพธาภรณ์  กำลังศึกษา
10 540831025  น.ส.เบญจวรรณ  สิทธิเวช  ณัฐา โพธาภรณ์  กำลังศึกษา
11 540831029  น.ส.สุพรรษา  แก้วใหญ่  ดนัย บุณยเกียรติ  กำลังศึกษา
12 540831033  น.ส.อัญชลี  ธะสุข  สุรินทร์ นิลสำราญจิต  กำลังศึกษา
13 540831035  นายขยัน  ใจกว้าง  สุรพล เศรษฐบุตร  กำลังศึกษา
14 540831037  นายดนุภพ  ทาบุญ  รุจ ศิริสัญลักษณ์  กำลังศึกษา
15 540831038  นายนรากร  เชยวัดเกาะ    กำลังศึกษา
16 540831042  นายจักพงษ์  ชิดนอก  ไสว บูรณพานิชพันธุ์  กำลังศึกษา
17 540831049  นายชัยสิทธิ์  หมอนประเสริฐ  ณัฐพล จงกสิกิจ  กำลังศึกษา
18 540831057  น.ส.สุรีรัตน์  ถือแก้ว  วรรณพร ทะพิงค์แก  กำลังศึกษา
19 540831058  นายอิทธิพงษ์  บุญตัน  สัญชัย จตุรสิทธา  กำลังศึกษา
20 540831067  นายกิตติธัช  สุวรรณ์  เยาวเรศ เชาวนพูนผล  กำลังศึกษา
21 540831068  น.ส.จารุวรรณ  มณีราช  เบญจพรรณ เอกะสิงห์  กำลังศึกษา
22 540831069  น.ส.ชลธิชา  ศรีสำราญ  เยาวเรศ เชาวนพูนผล  กำลังศึกษา
23 540831072  น.ส.ปนัดดา  อุตรนคร  จิรวรรณ กิจชัยเจริญ  กำลังศึกษา
24 540831075  น.ส.เพ็ญพรรณ  วันเพ็ญ  จิรวรรณ กิจชัยเจริญ  กำลังศึกษา
25 540831076  น.ส.ศิรินภา  ศิริธนะ  กมล งามสมสุข  กำลังศึกษา
26 540831080  น.ส.สุกัญญา  กาชัย    กำลังศึกษา
27 540831081  น.ส.พงษ์สุดา  ศิรินิกร    กำลังศึกษา
28 540831082  น.ส.ภาวิณี  ฤาชัย    กำลังศึกษา
29 540831086  น.ส.พรทิพย์  วงศ์เกตุ    กำลังศึกษา
30 540831087  น.ส.วรัญญา  นวลแก้ว    กำลังศึกษา
31 540831090  นายเอกอนันท์  ยะปะนัน    กำลังศึกษา
32 540831096  น.ส.วรรณภา  ก๋าถ้วย  ชนากานต์ พรมอุทัย  กำลังศึกษา
33 540831097  นางสาวสุพรรณี  สุวรรณประภา  ชนากานต์ พรมอุทัย  กำลังศึกษา
34 540831098  นางสาวอลิษา  ชุมภูพล้อย  ชนากานต์ พรมอุทัย  กำลังศึกษา
35 540831130  นางสาววิไลพร  ฑัณฑะรักษ์  สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์  กำลังศึกษา
36 540832002  นายจตุรพัฒน์  เหล่าลุมพุก  วรทัศน์ อินทรัคคัมพร  กำลังศึกษา
37 540832003  น.ส.ชรินทร  ศิริแก้ว  วรทัศน์ อินทรัคคัมพร  กำลังศึกษา
38 540832005  น.ส.ดวงใจ  ดำรงพนาเกียรติ  สุรพล เศรษฐบุตร  กำลังศึกษา
39 540832006  น.ส.ตรีเจิม  พันธรักษ์  สุรพล เศรษฐบุตร  กำลังศึกษา
40 540832007  นายธีรพงษ์  วงค์สถาน  อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ  กำลังศึกษา
41 540832008  น.ส.ประภัสสร  คำใบสี  อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ  กำลังศึกษา
42 540832009  นายปรัชญา  โปธิตา  รุจ ศิริสัญลักษณ์  กำลังศึกษา
43 540832011  นายพชรมงคล  เกิดคล้าย  รุจ ศิริสัญลักษณ์  กำลังศึกษา
44 540832012  น.ส.พิมพ์ผกา  คำอ่อน    กำลังศึกษา
45 540832013  นายยุทธชัย  ทีปการพงศ์    กำลังศึกษา
46 540832015  นายสงวนวงศ์  วงศ์ตะวัน    กำลังศึกษา
47 540832018  นายสิทธิพงศ์  ยศอาลัย    กำลังศึกษา
48 540835806  Mr.WEI  LU    กำลังศึกษา

หน้าแรก  ค้นหา  แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th