หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

 นักศึกษา
ค้นหานักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา

 ระดับปริญญาตรี
นักศึกษารหัส 57
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49
นักศึกษารหัส 48
นักศึกษารหัส 47

 ระดับปริญญาโท
นักศึกษารหัส 59
นักศึกษารหัส 58
นักศึกษารหัส 57
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49

 ระดับปริญญาเอก
นักศึกษารหัส 59
นักศึกษารหัส 58
นักศึกษารหัส 57
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49
นักศึกษารหัส 48
นักศึกษารหัส 47
นักศึกษารหัส 46
นักศึกษารหัส 45

  นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา  แนะนำ  

รหัส 53 (เฉพาะกำลังศึกษา)

ลำดับ รหัส ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา สถานะ
1 530831003  นายธนวิตต  ตียาพันธ์  เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม  กำลังศึกษา
2 530831006  นายบุรินทร์  พิชัยรัตน์  ดำเนิน กาละดี  กำลังศึกษา
3 530831009  นายวีรภัทร  สุวรรณวงศ์  พรชัย เหลืองอาภาพงศ์  กำลังศึกษา
4 530831013  นางสาวนงลักษณ์  เมืองใจ  อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง  กำลังศึกษา
5 530831014  นายอานนท์  เทิดไพรพนาวัลย์  สุนทร คำยอง  กำลังศึกษา
6 530831021  นางสาวเบญจมาศ   สิงห์ไชย  มณีฉัตร นิกรพันธุ์  กำลังศึกษา
7 530831022  นางสาวปณิตตรา  นันทะชัย  มณีฉัตร นิกรพันธุ์  กำลังศึกษา
8 530831024  นายปรีชาวุฒิ  พลัดทองศรี  ณัฐา โพธาภรณ์  กำลังศึกษา
9 530831025  นายภควัต  ฉวีพัฒน์  ดรุณี นาพรหม  กำลังศึกษา
10 530831032  นางสาวดาริกา  โหมดเทศ  อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ  กำลังศึกษา
11 530831035  นายธนบดินทร์  วงษ์เมืองแก่น  อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ  กำลังศึกษา
12 530831039  นางสาวนุชนาถ   ล่องมัจฉา    กำลังศึกษา
13 530831041  นางสาวระวิรัฐ   ไชยวุฒิ    กำลังศึกษา
14 530831043  นางสาวสุพรรณิการ์  ศุภทรัพย์    กำลังศึกษา
15 530831045  นางสาวชฎารัตน์  ชมภูพลอย  จิราพร ตยุติวุฒิกุล  กำลังศึกษา
16 530831046  นางสาววิไล  วงค์ขัติ  เยาวลักษณ์ จันทร์บาง  กำลังศึกษา
17 530831051  นายภานุมาส  กาศเกษม  โชค มิเกล็ด  กำลังศึกษา
18 530831053  นางสาวสุกัญญา  ยอดสร้อย  สัญชัย จตุรสิทธา  กำลังศึกษา
19 530831058  นางสาวนริศรา  สุวรรณ  อังสนา อัครพิศาล  กำลังศึกษา
20 530831061  นางสาวศิรินภา  ไชยพล  เกวลิน คุณาศักดากุล  กำลังศึกษา
21 530831065  นางสาวกัญชลิกา  คงย่อง  จิรวรรณ กิจชัยเจริญ  กำลังศึกษา
22 530831071  นางสาววันดี  ธิติเลิศเดชา  กมล งามสมสุข  กำลังศึกษา
23 530831074  นางสาวศิรินภา  อ้นบางเขน  อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ  กำลังศึกษา
24 530831076  นายไพบูล  หมีคณะ  อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ  กำลังศึกษา
25 530831077  นายปริญญา  ต๋าฝั้น  มณีฉัตร นิกรพันธุ์  กำลังศึกษา
26 530831085  Ms.VIENGKHONE  BOUNPHASOUK  รุจ ศิริสัญลักษณ์  กำลังศึกษา
27 530831087  นายจันทะวงศ์   ลอจำเยอ    กำลังศึกษา
28 530831088  นายกฤษกร   แก้วร่วมวงศ์    กำลังศึกษา
29 530831091  นางสาวธัญลักษณ์   ขุนศรี  ถาวร อ่อนประไพ  กำลังศึกษา
30 530831092  นางสาวพนมพร   ภูจักร์ทอง    กำลังศึกษา
31 530831095  นายวิสัณฑ์   นันทเสรี    กำลังศึกษา
32 530831097  นายวรุตม์   ใจปิน    กำลังศึกษา
33 530831801  Ms.FANKA   A-YENAH CHRISTA MARIE  จิรวรรณ กิจชัยเจริญ  กำลังศึกษา
34 530831803  Mr.BLANK   DANIEL PHILIP  ฉันทลักษณ์ ติยายน  กำลังศึกษา
35 530831806  Ms.LANGFORD   ELIZABETH JEN  ดรุณี นาพรหม  กำลังศึกษา
36 530831807  Mr.BAUER   KAI ERIC  ดรุณี นาพรหม  กำลังศึกษา
37 530831809  Mr.LI   LAN  พรสิริ สืบพงษ์สังข์  กำลังศึกษา
38 530831810  Mr.LEGORE   LAWSON PARRY  โชค มิเกล็ด  กำลังศึกษา
39 530831812  Mr.BLUM   MAX BENJAMIN  มัตติกา พนมธรนิจกุล  กำลังศึกษา
40 530831813  Mr.ATANGA   NGUFOR LORIMORE  เบญจพรรณ เอกะสิงห์  กำลังศึกษา
41 530832001  นายคมน์นทัต  ณาศิสพุฒิพงษ์  รุจ ศิริสัญลักษณ์  กำลังศึกษา
42 530832004  นางสาวดุจเดือน  ยอดสาร  รุจ ศิริสัญลักษณ์  กำลังศึกษา
43 530832012  นายวิฑูรย์  พงค์จันตา  สุรพล เศรษฐบุตร  กำลังศึกษา
44 530832014  นายสมญา  สอนวัฒนา  สุรพล เศรษฐบุตร  กำลังศึกษา
45 530832015  นางสาวสวงสุดา  คุณาแปง  สุรพล เศรษฐบุตร  กำลังศึกษา
46 530832016  นางสาวสุภัค  อินทร์ชัย  วรทัศน์ อินทรัคคัมพร  กำลังศึกษา
47 530832019  นางสาวกนกวรรณ  สุดาแก้ว  พัฒนา เจียรวิริยะพันธ์  กำลังศึกษา
48 530832022  นายชนะภัย  ชัยชนะ  พรสิริ สืบพงษ์สังข์  กำลังศึกษา
49 530832027  นายดิเรก  เพ็ญศิริพันธุ์  เยาวเรศ เชาวนพูนผล  กำลังศึกษา
50 530832030  นางสาวนันทศรี  หยอกเย้า  พรสิริ สืบพงษ์สังข์  กำลังศึกษา
51 530832039  นายพูนศักดิ์  ยุวพันธุ์  พรสิริ สืบพงษ์สังข์  กำลังศึกษา
52 530832040  นางสาวภาวิณี  คำม่วง  อารี วิบูลย์พงศ์  กำลังศึกษา
53 530832043  นางสาวรยากร   สุวรรณ์  พรสิริ สืบพงษ์สังข์  กำลังศึกษา
54 530832054  นางสาวสุวิตา  พงค์ชัย  อารี วิบูลย์พงศ์  กำลังศึกษา
55 530832056  นายอภิสิทธิ์  ห่านตระกูล  พรสิริ สืบพงษ์สังข์  กำลังศึกษา
56 530832059  นายกวิศ  พิมพิรัตน์    กำลังศึกษา
57 530832060  นายไกรพิชญ์  พันธุมิตร  รุจ ศิริสัญลักษณ์  กำลังศึกษา
58 530832062  นางสาวฐิตินันท์  หังสะไวศยะ  สุรพล เศรษฐบุตร  กำลังศึกษา
59 530832065  นางสาวชนาภา  สิทธิกุล  กมล งามสมสุข  กำลังศึกษา

หน้าแรก  ค้นหา  แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th