หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

 นักศึกษา
ค้นหานักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา

 ระดับปริญญาตรี
นักศึกษารหัส 57
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49
นักศึกษารหัส 48
นักศึกษารหัส 47

 ระดับปริญญาโท
นักศึกษารหัส 59
นักศึกษารหัส 58
นักศึกษารหัส 57
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49

 ระดับปริญญาเอก
นักศึกษารหัส 59
นักศึกษารหัส 58
นักศึกษารหัส 57
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49
นักศึกษารหัส 48
นักศึกษารหัส 47
นักศึกษารหัส 46
นักศึกษารหัส 45

  นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา  แนะนำ  

รหัส 52 (เฉพาะกำลังศึกษา)

ลำดับ รหัส ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา สถานะ
1 520831002  นางสาวจรรยา  สมพมิตร  สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์  กำลังศึกษา
2 520831008  นางสาวธิดารักษ์  แสงอรุณ  ดำเนิน กาละดี  กำลังศึกษา
3 520831009  นายประดิษฐ์  อุ่นถิ่น  ดำเนิน กาละดี  กำลังศึกษา
4 520831020  นางสาวหนึ่งฤทัย  บุญมาลา  สุชาดา เวียรศิลป์  กำลังศึกษา
5 520831025  นางสาวกวิพร  จินะจันตา  อารี วิบูลย์พงศ์  กำลังศึกษา
6 520831028  นายธีรวัฒน์  สีทอง  อารี วิบูลย์พงศ์  กำลังศึกษา
7 520831030  นายกมล  ทิพโชติ  พรสิริ สืบพงษ์สังข์  กำลังศึกษา
8 520831033  นายกิติสิทธิ์  สุขเจริญ  พัฒนา เจียรวิริยะพันธ์  กำลังศึกษา
9 520831036  นางสาวชิดชนก  ก่อเจดีย์  เยาวเรศ เชาวนพูนผล  กำลังศึกษา
10 520831037  นางสาวญาณี  โปธาดี  อารี วิบูลย์พงศ์  กำลังศึกษา
11 520831044  นายพิชิต  เหลืองหิรัญ  โสระยา ร่วมรังษี  กำลังศึกษา
12 520831046  นางสาวแพรวระวี  แสงมณี  ณัฐา โพธาภรณ์  กำลังศึกษา
13 520831047  นางสาววันวิสา  กันยากอง  โสระยา ร่วมรังษี  กำลังศึกษา
14 520831050  นางสาวจงรัก  วงศ์ไชย    กำลังศึกษา
15 520831053  นางสาวชมพูนุช  ชุมภูปฏิ    กำลังศึกษา
16 520831054  นายดิษย์ชัย  เรืองอุไร    กำลังศึกษา
17 520831055  นางสาวทวินันทน์  ปูอินต๊ะ  ดุษฎี ณ ลำปาง  กำลังศึกษา
18 520831056  นายธนสิน  เด่นเจริญกุล  ดุษฎี ณ ลำปาง  กำลังศึกษา
19 520831057  นายธัญญ์  ยศชนะ  รำไพพรรณ อภิชาติพงศ์ชัย  กำลังศึกษา
20 520831058  นางสาวพฤกษา  ปัญญาเรือง  รำไพพรรณ อภิชาติพงศ์ชัย  กำลังศึกษา
21 520831059  นางสาวพัทธ์ธีรา  ศรีสารรยา  วรทัศน์ อินทรัคคัมพร  กำลังศึกษา
22 520831060  นายพงศ์วิชญ์  กันทะวงศ์  วรทัศน์ อินทรัคคัมพร  กำลังศึกษา
23 520831062  นายรัชสิทธิ์  สะมิระสุทธิ์  สุรพล เศรษฐบุตร  กำลังศึกษา
24 520831064  นางสาววรรณวิสา  เจริญสุวรรณ  สุรพล เศรษฐบุตร  กำลังศึกษา
25 520831068  นางสาวนิศาลักษณ์  ศรีดวงอินทร์  สัญชัย จตุรสิทธา  กำลังศึกษา
26 520831073  นายสุรพันธ์  ไชยรินคำ  โชค มิเกล็ด  กำลังศึกษา
27 520831076  นางสาวทรงสุดา  แปลกทองดี  อังสนา อัครพิศาล  กำลังศึกษา
28 520831079  นางสาววิลาสินี  แสงนาค  สรัญยา วัลยะเสวี  กำลังศึกษา
29 520831085  นายนราพันธ์  จันทร์กระจาย  พัฒนา เจียรวิริยะพันธ์  กำลังศึกษา
30 520831094  นายนพปฎล  มากบุญ  ไสว บูรณพานิชพันธุ์  กำลังศึกษา
31 520831102  นางสาวลลิดา  ศรีสันต์  เยาวเรศ เชาวนพูนผล  กำลังศึกษา
32 520831103  นางสาววรรณนิกา  ใจดง  เบญจพรรณ เอกะสิงห์  กำลังศึกษา
33 520831106  นายคมสัน  นวนิธิกร  วรทัศน์ อินทรัคคัมพร  กำลังศึกษา
34 520831108  นายคำโก้   ธรรมวงศ์  ถาวร อ่อนประไพ  กำลังศึกษา
35 520831110  นายจักรพันธ์  อินทจักร  สุนทร คำยอง  กำลังศึกษา
36 520831115  นางสาวอังคณาภรณ์  พงษ์ด้วง  สัญชัย จตุรสิทธา  กำลังศึกษา
37 520831901  นางสาวINTARAKSA  PATCHARAPORN  มัตติกา พนมธรนิจกุล  กำลังศึกษา
38 520831902  นางสาวPHOLINTA  METHINEE  จิรวรรณ กิจชัยเจริญ  กำลังศึกษา
39 520832003  นางสาวจีรวรรณ  เงาแก้ว    กำลังศึกษา
40 520832005  นางสาวทัศนีย์  ดวงแย้ม    กำลังศึกษา
41 520832006  นายธาดา  ศรีเกษ  ดุษฎี ณ ลำปาง  กำลังศึกษา
42 520832009  นายปรีชา  เกษสถิตย์  รำไพพรรณ อภิชาติพงศ์ชัย  กำลังศึกษา
43 520832019  นางสาวสุพัชร์  อนันทนุพงศ์  อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ  กำลังศึกษา
44 520832021  นายเอกพจน์  บุญหนู  อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ  กำลังศึกษา
45 520832022  นางสาวกมลเนตร  มีเพ็ชร์  พัฒนา เจียรวิริยะพันธ์  กำลังศึกษา
46 520832023  นายกิตติศักดิ์  อมรศิลป์  กมล งามสมสุข  กำลังศึกษา
47 520832029  นางสาวลิณษญารีฏ  คณะนา  เยาวเรศ เชาวนพูนผล  กำลังศึกษา
48 520832032  นายปิยะทัศน์  คำแผ่น  อารี วิบูลย์พงศ์  กำลังศึกษา
49 520832036  นางสาวฤทัยภัทร  ทำว่อง  เยาวเรศ เชาวนพูนผล  กำลังศึกษา
50 520832038  นายวิเชียร  โสภา  กมล งามสมสุข  กำลังศึกษา
51 520832040  นางสาวศิริลักษณ์  บุญเรศ  พรสิริ สืบพงษ์สังข์  กำลังศึกษา
52 520832047  นางสาวศศิธร  อุ่นเมืองอินทร์  อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ  กำลังศึกษา
53 520832048  นายปริญญา  ปัญญารัตน์  อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ  กำลังศึกษา
54 520832049  นายจักรี  ขวัญยืน  เยาวเรศ เชาวนพูนผล  กำลังศึกษา
55 520832052  นางสาวสุภาวฎีส์  สุริยะบุญ  อารี วิบูลย์พงศ์  กำลังศึกษา
56 520832053  นายณัฐพล  ศรีทองคำ  พรสิริ สืบพงษ์สังข์  กำลังศึกษา
57 520832054  นางสาวดารารัตน์  สะอาดนาทะ  กมล งามสมสุข  กำลังศึกษา
58 520832055  นายธีระศักดิ์  คำทอง  กมล งามสมสุข  กำลังศึกษา
59 520832059  นางสาววลินพิชญ์  คำปิว  อารี วิบูลย์พงศ์  กำลังศึกษา
60 520832060  นายศิริวัฒน์  รพีกาญจน์  กมล งามสมสุข  กำลังศึกษา
61 520832062  นางสาวสุธาสินี  วิชัยรัตน์  พัฒนา เจียรวิริยะพันธ์  กำลังศึกษา
62 520832063  นางสาวอนุสรา  บุญเรือง  พัฒนา เจียรวิริยะพันธ์  กำลังศึกษา
63 520832064  นายกฤษนันท์  ทองทิพย์  สุรพล เศรษฐบุตร  กำลังศึกษา

หน้าแรก  ค้นหา  แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th