หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

 นักศึกษา
ค้นหานักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา

 ระดับปริญญาตรี
นักศึกษารหัส 57
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49
นักศึกษารหัส 48
นักศึกษารหัส 47

 ระดับปริญญาโท
นักศึกษารหัส 59
นักศึกษารหัส 58
นักศึกษารหัส 57
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49

 ระดับปริญญาเอก
นักศึกษารหัส 59
นักศึกษารหัส 58
นักศึกษารหัส 57
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49
นักศึกษารหัส 48
นักศึกษารหัส 47
นักศึกษารหัส 46
นักศึกษารหัส 45

  นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา  แนะนำ  

รหัส 51 (เฉพาะกำลังศึกษา)

ลำดับ รหัส ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา สถานะ
1 510831003  นางสาวจิตรมาศ  นากา  สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์  กำลังศึกษา
2 510831004  นางสาวจุฑาทิพย์  ทนันไชย  ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ  กำลังศึกษา
3 510831005  นายเจษฎา  จงใจดี  เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม  กำลังศึกษา
4 510831006  นายณรงค์กร  จักรสาน  ศันสนีย์ จำจด  กำลังศึกษา
5 510831010  นายอมฤต  ศิริอุดม  ทรงเชาว์ อินสมพันธ์  กำลังศึกษา
6 510831017  นางสาวจตุพร  อนุชัย  วีณัน บัณฑิตย์  กำลังศึกษา
7 510831028  นายวสุธา  ศรีวิชัย  มณีฉัตร นิกรพันธุ์  กำลังศึกษา
8 510831029  นางสาวพิชญ์ทิพา  ศุทธิธนาวัฒน์  พิทยา สรวมศิริ  กำลังศึกษา
9 510831034  นางสาวอรทัย  ธนัญชัย  พิทยา สรวมศิริ  กำลังศึกษา
10 510831039  นางสาวนันทิศา  ยุบลชู  รำไพพรรณ อภิชาติพงศ์ชัย  กำลังศึกษา
11 510831040  นางสาวนุจนาจย์  งิดชัยภูมิ  รำไพพรรณ อภิชาติพงศ์ชัย  กำลังศึกษา
12 510831049  นางสาวอัมราวดี  ศรีสุขใส  สุรพล เศรษฐบุตร  กำลังศึกษา
13 510831050  นายอาณัติ  ต๊ะวิไชย  สุรพล เศรษฐบุตร  กำลังศึกษา
14 510831059  นางสาวชลนภา  มุ่งดี  โชค มิเกล็ด  กำลังศึกษา
15 510831061  นางสาวนงค์คราญ  สุขเกษม  ทัศนีย์ อภิชาติสรางกูร  กำลังศึกษา
16 510831062  นายปุณเรศวร์  รัตนประดิษฐ์  สัญชัย จตุรสิทธา  กำลังศึกษา
17 510831072  นายสมาวิษฐ์  ถาธัญ  ชัยวัฒน์ โตอนันต์  กำลังศึกษา
18 510831077  นางสาวชโรธร  เดือนตะคุ  จิรวรรณ กิจชัยเจริญ  กำลังศึกษา
19 510831086  นางสาวศิริกานดา  ยะคำ  พัฒนา เจียรวิริยะพันธ์  กำลังศึกษา
20 510831087  นางสาวสุจิตรา  แก้วมา  เบญจพรรณ เอกะสิงห์  กำลังศึกษา
21 510831089  นายภาณุ  ชนชำรงกุล  ดุษฎี ณ ลำปาง  กำลังศึกษา
22 510831098  นายสันติ  ปินทุกาศ  เกศินี เกตุพยัคฆ์  กำลังศึกษา
23 510831099  นางสาวจิราพร  ปาลี  กมล งามสมสุข  กำลังศึกษา
24 510831104  นางสาวเยาวมาลย์  เขียวสอาด  ดำเนิน กาละดี  กำลังศึกษา
25 510831107  นางสาวนิราภรณ์  ชัยวัง  สัญชัย จตุรสิทธา  กำลังศึกษา
26 510831109  นางสาวอรพรรณ  คำเงิน  โชค มิเกล็ด  กำลังศึกษา
27 510831110  นางสาวชลธิชา  สุริยวงศ์  บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล  กำลังศึกษา
28 510832007  นายเจริญ  ท่าระเบียบ  รำไพพรรณ อภิชาติพงศ์ชัย  กำลังศึกษา
29 510832009  นายนฤดม  สุริยตัน  รำไพพรรณ อภิชาติพงศ์ชัย  กำลังศึกษา
30 510832011  นายปรัชญาภิวัฒน์  กระจ่าง  วราภา คุณาพร  กำลังศึกษา
31 510832029  นายปฐมพงศ์  สุธารักษ์  อารี วิบูลย์พงศ์  กำลังศึกษา
32 510832033  นายไพรัช  โตวิวัฒน์  อารี วิบูลย์พงศ์  กำลังศึกษา
33 510832048  นายศราวุธ  เชิงสะอาด  กมล งามสมสุข  กำลังศึกษา

หน้าแรก  ค้นหา  แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th