หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

 นักศึกษา
ค้นหานักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา

 ระดับปริญญาตรี
นักศึกษารหัส 57
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49
นักศึกษารหัส 48
นักศึกษารหัส 47

 ระดับปริญญาโท
นักศึกษารหัส 59
นักศึกษารหัส 58
นักศึกษารหัส 57
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49

 ระดับปริญญาเอก
นักศึกษารหัส 59
นักศึกษารหัส 58
นักศึกษารหัส 57
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49
นักศึกษารหัส 48
นักศึกษารหัส 47
นักศึกษารหัส 46
นักศึกษารหัส 45

  นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา  แนะนำ  

รหัส 50 (เฉพาะกำลังศึกษา)

ลำดับ รหัส ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา สถานะ
1 500831033  น.ส.นุดี  เจริญกิจ  พิทยา สรวมศิริ  กำลังศึกษา
2 500831037  น.ส.นฤมล  โสตะ  ฉันทนา สุวรรณธาดา  กำลังศึกษา
3 500831039  นายพรชีพ  พรมมา  ณัฐา โพธาภรณ์  กำลังศึกษา
4 500831044  น.ส.วิชชุดา  ตองอ่อน  พิทยา สรวมศิริ  กำลังศึกษา
5 500831052  นายเกษมสันต์  บางประเสริฐ  ดุษฎี ณ ลำปาง  กำลังศึกษา
6 500831066  น.ส.อรุโณทัย  ไวทยโยธิน  สุรพล เศรษฐบุตร  กำลังศึกษา
7 500831101  นายเทพเทวรรณ  วงษาเนาว์  เยาวเรศ เชาวนพูนผล  กำลังศึกษา
8 500831102  น.ส.ปนิดา  วรวาท  จิรวรรณ กิจชัยเจริญ  กำลังศึกษา
9 500831103  น.ส.มณฑิรา  โหงอ่อน  กมล งามสมสุข  กำลังศึกษา
10 500831108  น.ส.สุกัญญา  โคตรปัญญา  ชพิกา สังขพิทักษ์  กำลังศึกษา
11 500831109  นายอนุสรณ์  อินทวงค์  อารี วิบูลย์พงศ์  กำลังศึกษา
12 500831111  น.ส.อรวรรณ  ประไพพันธ์  กมล งามสมสุข  กำลังศึกษา
13 500831113  น.ส.อุไรวรรณ  ปราบปัญจะ  พรสิริ สืบพงษ์สังข์  กำลังศึกษา
14 500831120  น.ส.นิตยา  สง่างามวงศ์  ชพิกา สังขพิทักษ์  กำลังศึกษา
15 500831130  นายพิพัฒน์พงษ์  ต๊ะทองคำ  ไสว บูรณพานิชพันธุ์  กำลังศึกษา
16 500831131  นายอนุสรณ์  พงษ์มี  ไสว บูรณพานิชพันธุ์  กำลังศึกษา
17 500831133  นายธเนศ  แซวหลี  มัตติกา พนมธรนิจกุล  กำลังศึกษา
18 500831135  นายภาสกร  กาวิชัย  ถนอม คลอดเพ็ง  กำลังศึกษา
19 500832033  นายเจษฎา  สุภาพรเหมินทร์  พรสิริ สืบพงษ์สังข์  กำลังศึกษา
20 500832036  น.ส.ณิชาภัทร  ขัดสาย  พรสิริ สืบพงษ์สังข์  กำลังศึกษา
21 500832043  น.ส.นิภาพร  ทิพย์เดโช  พัฒนา เจียรวิริยะพันธ์  กำลังศึกษา
22 500832054  น.ส.พิมพ์ใจ  ศรีวิชัย  ศรัณย์ อารยะรังสฤษฏ์  กำลังศึกษา
23 500832078  นายเฉลิมพล  แก้วตุ้ย  พัฒนา เจียรวิริยะพันธ์  กำลังศึกษา
24 500832082  น.ส.ธีราพร  วิชัยชาติ  อารี วิบูลย์พงศ์  กำลังศึกษา
25 500832084  นายปรเมศวร์  เจริญกิจ  กมล งามสมสุข  กำลังศึกษา
26 500832090  นายสุวชาติ  แก้วกระจ่าง  พรสิริ สืบพงษ์สังข์  กำลังศึกษา

หน้าแรก  ค้นหา  แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th