หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

 นักศึกษา
ค้นหานักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา

 ระดับปริญญาตรี
นักศึกษารหัส 57
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49
นักศึกษารหัส 48
นักศึกษารหัส 47

 ระดับปริญญาโท
นักศึกษารหัส 59
นักศึกษารหัส 58
นักศึกษารหัส 57
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49

 ระดับปริญญาเอก
นักศึกษารหัส 59
นักศึกษารหัส 58
นักศึกษารหัส 57
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49
นักศึกษารหัส 48
นักศึกษารหัส 47
นักศึกษารหัส 46
นักศึกษารหัส 45

  นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา  แนะนำ  

รหัส 53 (เฉพาะกำลังศึกษา)

ลำดับ รหัส ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา สถานะ
1 530810001  นางสาวกนกนันทน์  ลิ้มวัฒนา  เยาวเรศ เชาวนพูนผล  กำลังศึกษา
2 530810002  นางสาวกรรณิกา  สุนิวัชรานุพงษ์  เยาวเรศ เชาวนพูนผล  กำลังศึกษา
3 530810004  นางสาวกันณิญา  น้ำทิพย์  เยาวเรศ เชาวนพูนผล  กำลังศึกษา
4 530810005  นายกิตติพงษ์  ศรีเมือง  เยาวเรศ เชาวนพูนผล  กำลังศึกษา
5 530810006  นายกิตติวัฒน์  มงคลธีระวัฒน์  เยาวเรศ เชาวนพูนผล  กำลังศึกษา
6 530810007  นางสาวเกวรีย์  ประกิจ  เยาวเรศ เชาวนพูนผล  กำลังศึกษา
7 530810008  นายคเณศร์  ใจจันทึก  เยาวเรศ เชาวนพูนผล  กำลังศึกษา
8 530810009  นางสาวจันทนา  มาเสน  เยาวเรศ เชาวนพูนผล  กำลังศึกษา
9 530810010  นางสาวจิรัฐิพร  บุญพ่วง  เยาวเรศ เชาวนพูนผล  กำลังศึกษา
10 530810011  นายจุฑากรณ์  หลีกาญจนา  เยาวเรศ เชาวนพูนผล  กำลังศึกษา
11 530810012  นางสาวจุฑารัตน์  พลเมฆ  เยาวเรศ เชาวนพูนผล  กำลังศึกษา
12 530810014  นายณัฐพล  เมืองเดช  เยาวเรศ เชาวนพูนผล  กำลังศึกษา
13 530810015  นางสาวณิชมน  คีรีต๊ะ  เยาวเรศ เชาวนพูนผล  กำลังศึกษา
14 530810016  นางสาวกมลพร  พิสิฐมุกดา  เยาวเรศ เชาวนพูนผล  กำลังศึกษา
15 530810018  นายธนพัฒน์  ประทุม  เยาวเรศ เชาวนพูนผล  กำลังศึกษา
16 530810019  นางสาวธัญลักษณ์  พุทธสอน  เยาวเรศ เชาวนพูนผล  กำลังศึกษา
17 530810020  นายธันวา  แก้วสระแสน  เยาวเรศ เชาวนพูนผล  กำลังศึกษา
18 530810021  นางสาวนภาพร  จันทร์แจ้ง  เยาวเรศ เชาวนพูนผล  กำลังศึกษา
19 530810022  นางสาวนฤมล  จ่าขว้าง  เยาวเรศ เชาวนพูนผล  กำลังศึกษา
20 530810023  นายนิมิตร  โอสถาพันธุ์  เยาวเรศ เชาวนพูนผล  กำลังศึกษา
21 530810024  นางสาวเบญจวรรณ  สุทธดุก  เยาวเรศ เชาวนพูนผล  กำลังศึกษา
22 530810025  นายปริญญา  กิตติดนัยรักษ์  เยาวเรศ เชาวนพูนผล  กำลังศึกษา
23 530810027  นายปิติภัทร  พวงสมบัติ  เยาวเรศ เชาวนพูนผล  กำลังศึกษา
24 530810029  นางสาวพรพิมล  เมฆโปธิ  เยาวเรศ เชาวนพูนผล  กำลังศึกษา
25 530810030  นางสาวพรรณิกา  โชติอัมพร  เยาวเรศ เชาวนพูนผล  กำลังศึกษา
26 530810031  นางสาวพฤกจิกา  กันทาแจ่ม  ศรัณย์ อารยะรังสฤษฏ์  กำลังศึกษา
27 530810034  นายพีรณัฐ  หมื่นโฮ้ง  ศรัณย์ อารยะรังสฤษฏ์  กำลังศึกษา
28 530810035  นายภูมเรศ  จองปินหย่า  ศรัณย์ อารยะรังสฤษฏ์  กำลังศึกษา
29 530810036  นางสาวภูมิใจ  เรณูหอม  ศรัณย์ อารยะรังสฤษฏ์  กำลังศึกษา
30 530810037  นางสาววรฉัตร  สีมา  ศรัณย์ อารยะรังสฤษฏ์  กำลังศึกษา
31 530810038  นางสาววันทนีย์  ดวงมูล  ศรัณย์ อารยะรังสฤษฏ์  กำลังศึกษา
32 530810039  นางสาววาสิฏฐี  แก้วสุข  ศรัณย์ อารยะรังสฤษฏ์  กำลังศึกษา
33 530810040  นางสาววิรัญญา  สงวนไกรพงษ์  ศรัณย์ อารยะรังสฤษฏ์  กำลังศึกษา
34 530810041  นายวีรยุทธ  ตะติยะ  ศรัณย์ อารยะรังสฤษฏ์  กำลังศึกษา
35 530810042  นายวีระพจน์  หนูอิ่ม  ศรัณย์ อารยะรังสฤษฏ์  กำลังศึกษา
36 530810043  นายศรัญญู  ยมมา  ศรัณย์ อารยะรังสฤษฏ์  กำลังศึกษา
37 530810044  นางสาวศศิธร  คนอยู่  ศรัณย์ อารยะรังสฤษฏ์  กำลังศึกษา
38 530810045  นางสาวศศิธร  แววมณี  ศรัณย์ อารยะรังสฤษฏ์  กำลังศึกษา
39 530810046  นางสาวศุภรัตน์  คำลือ  ศรัณย์ อารยะรังสฤษฏ์  กำลังศึกษา
40 530810047  นายเศวตฉัตร  โอสถสงเคราะห  ศรัณย์ อารยะรังสฤษฏ์  กำลังศึกษา
41 530810049  นางสาวสโรชา  อนุกูล  ศรัณย์ อารยะรังสฤษฏ์  กำลังศึกษา
42 530810050  นางสาวสอยดาว  อินคำ  ศรัณย์ อารยะรังสฤษฏ์  กำลังศึกษา
43 530810051  นายสาริศ  เบญจญาติ  ศรัณย์ อารยะรังสฤษฏ์  กำลังศึกษา
44 530810052  นายสุทธิรักษ์  อุปนันท์  ศรัณย์ อารยะรังสฤษฏ์  กำลังศึกษา
45 530810053  นายสุพงษ์  เทโวขัติ  ศรัณย์ อารยะรังสฤษฏ์  กำลังศึกษา
46 530810054  นายอนุพงษ์  กองเป็ง  ศรัณย์ อารยะรังสฤษฏ์  กำลังศึกษา
47 530810055  นางสาวอภัสรา  อินตานิ  ศรัณย์ อารยะรังสฤษฏ์  กำลังศึกษา
48 530810056  นางสาวอภิญญา  กันทะวงค์  ศรัณย์ อารยะรังสฤษฏ์  กำลังศึกษา
49 530810057  นางสาวอรฤทัย  ชัยแก้ว  ศรัณย์ อารยะรังสฤษฏ์  กำลังศึกษา
50 530810058  นางสาวอรุณกมล  โชคอำนวยกูล  ศรัณย์ อารยะรังสฤษฏ์  กำลังศึกษา
51 530810060  นางสาวกมลรัตน์  ฟักมั่ง  ไสว บูรณพานิชพันธุ์  กำลังศึกษา
52 530810061  นางสาวกรรณิกา  บุตรโคตร  ไสว บูรณพานิชพันธุ์  กำลังศึกษา
53 530810062  นางสาวกรรณิกา  ปัญญาวัน  ไสว บูรณพานิชพันธุ์  กำลังศึกษา
54 530810063  นางสาวกรรณิการ์  เกตแก้ว  ไสว บูรณพานิชพันธุ์  กำลังศึกษา
55 530810065  นางสาวกรรณิการ์  อุดหนุน  ไสว บูรณพานิชพันธุ์  กำลังศึกษา
56 530810067  นายกฤษฎา  ไชยชะนะ  ไสว บูรณพานิชพันธุ์  กำลังศึกษา
57 530810068  นายกฤษฎา  วิกาหะ  ไสว บูรณพานิชพันธุ์  กำลังศึกษา
58 530810069  นายกฤษณกร  สมบัติใหม่  ไสว บูรณพานิชพันธุ์  กำลังศึกษา
59 530810071  นายกฤษวัฒน์  แป้นท้วม  ไสว บูรณพานิชพันธุ์  กำลังศึกษา
60 530810072  นายกษิพัฒน์  รอดสิน  ไสว บูรณพานิชพันธุ์  กำลังศึกษา
61 530810073  นางสาวกัญญารตน์  พันธุพิน  ไสว บูรณพานิชพันธุ์  กำลังศึกษา
62 530810074  นางสาวกิตติกานต์  เขื่อนเป๊ก  ไสว บูรณพานิชพันธุ์  กำลังศึกษา
63 530810076  นางสาวกิตติมา  จีนจรรยา  ไสว บูรณพานิชพันธุ์  กำลังศึกษา
64 530810077  นายเกรียงไกร  แก้วพิลารมย์  จิราพร ตยุติวุฒิกุล  กำลังศึกษา
65 530810078  นายเกรียงไกร  หอประสงค์  จิราพร ตยุติวุฒิกุล  กำลังศึกษา
66 530810079  นางสาวเกศินี  ลือเรือง  จิราพร ตยุติวุฒิกุล  กำลังศึกษา
67 530810080  นายขจรศักดิ์  สุคำหน้อย  จิราพร ตยุติวุฒิกุล  กำลังศึกษา
68 530810081  นางสาวคัทรียา  เต๋จ๊ะ  จิราพร ตยุติวุฒิกุล  กำลังศึกษา
69 530810084  นางสาวจริยาภรณ์  จักรกาศ  จิราพร ตยุติวุฒิกุล  กำลังศึกษา
70 530810085  นายจักรกริช  ยะทา  จิราพร ตยุติวุฒิกุล  กำลังศึกษา
71 530810086  นายจักรกฤษณ์  ศรีจาเมา  จิราพร ตยุติวุฒิกุล  กำลังศึกษา
72 530810087  นางสาวจันทร์จิรา  ดวงติ๊บ  จิราพร ตยุติวุฒิกุล  กำลังศึกษา
73 530810088  นางสาวจันทร์จิรา  มะโนเครื่อง  จิราพร ตยุติวุฒิกุล  กำลังศึกษา
74 530810089  นางสาวจันทิรา  ซาวของ  จิราพร ตยุติวุฒิกุล  กำลังศึกษา
75 530810090  นางสาวจิตประภัสร์  คำมะนิด  จิราพร ตยุติวุฒิกุล  กำลังศึกษา
76 530810091  นายจิตพัฒน์  ชูเชิด  จิราพร ตยุติวุฒิกุล  กำลังศึกษา
77 530810092  นายจิตรภานุ  ศรีวิชัย  จิราพร ตยุติวุฒิกุล  กำลังศึกษา
78 530810094  นางสาวจินตนา  เจนพนัสสัก  ถาวร อ่อนประไพ  กำลังศึกษา
79 530810098  นางสาวจุฑามาศ  ทั่งศิริ  ถาวร อ่อนประไพ  กำลังศึกษา
80 530810099  นางสาวจุฑามาศ  มะลิวัลย์  ถาวร อ่อนประไพ  กำลังศึกษา
81 530810100  นางสาวจุฑารัตน์  เกตุจีน  ถาวร อ่อนประไพ  กำลังศึกษา
82 530810101  นางสาวจุไรรัตน์  ธรรมทิง  ถาวร อ่อนประไพ  กำลังศึกษา
83 530810102  นางสาวปัญณัฐฏ์  จริยสกุลธรรม  ถาวร อ่อนประไพ  กำลังศึกษา
84 530810103  นางสาวเจนจิรา  แสนธุแก้ว  ถาวร อ่อนประไพ  กำลังศึกษา
85 530810104  นายเจนณรงค์  ปาระมี  ถาวร อ่อนประไพ  กำลังศึกษา
86 530810108  นางสาวชฎาพร  หน่อปันปวน  ถาวร อ่อนประไพ  กำลังศึกษา
87 530810109  นางสาวชฎารัตน์  เขื่อนคำ  ถาวร อ่อนประไพ  กำลังศึกษา
88 530810110  นางสาวชนนิกานต์  ร่องช้าง  ถาวร อ่อนประไพ  กำลังศึกษา
89 530810111  นายชลธี  แก้วคต  ธีระพงษ์ เสาวภาคย์  กำลังศึกษา
90 530810112  นายชวลิต  ตนะทิพย์  ธีระพงษ์ เสาวภาคย์  กำลังศึกษา
91 530810113  นายชาญวุฒิ  เตชะสาย  ธีระพงษ์ เสาวภาคย์  กำลังศึกษา
92 530810114  นายชิดพงษ์  ไชยวัง  ธีระพงษ์ เสาวภาคย์  กำลังศึกษา
93 530810115  นายชินวัตร  ตาใคร้  ธีระพงษ์ เสาวภาคย์  กำลังศึกษา
94 530810116  นางสาวชุดาภา  สีคำ  ธีระพงษ์ เสาวภาคย์  กำลังศึกษา
95 530810117  นายชุติวัฒน์  จิตนุยานนท์  ธีระพงษ์ เสาวภาคย์  กำลังศึกษา
96 530810119  นางสาวฐิติณิชา  ไชยชนะ  ธีระพงษ์ เสาวภาคย์  กำลังศึกษา
97 530810120  นางสาวฐิติพร  อ่อนดี  ธีระพงษ์ เสาวภาคย์  กำลังศึกษา
98 530810121  นางสาวฐิติมา  จันทร์หอม  ธีระพงษ์ เสาวภาคย์  กำลังศึกษา
99 530810122  นายณฐภัทร  ท้าวเขื่อน  ธีระพงษ์ เสาวภาคย์  กำลังศึกษา
100 530810123  นางสาวณฐมล  ภู่คล้าย  ธีระพงษ์ เสาวภาคย์  กำลังศึกษา
101 530810124  นายณปภพ  แก้วกันทา  ธีระพงษ์ เสาวภาคย์  กำลังศึกษา
102 530810125  นายณรงค์ฤทธิ์  ขุนแก้ว  ธีระพงษ์ เสาวภาคย์  กำลังศึกษา
103 530810126  นายณรงค์ศักดิ์  ตาดี  ธีระพงษ์ เสาวภาคย์  กำลังศึกษา
104 530810127  นางสาวณรัญญา  สุรินทร์แก้ว  ธีระพงษ์ เสาวภาคย์  กำลังศึกษา
105 530810128  นางสาวณฤมล  ต้อมคำ  อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง  กำลังศึกษา
106 530810129  นายณัชพล  เชียงแรง  อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง  กำลังศึกษา
107 530810132  นางสาวณัฐจิรา  หนูแดง  อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง  กำลังศึกษา
108 530810133  นายณัฐดณัย  ทาลัดชัย  อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง  กำลังศึกษา
109 530810134  นางสาวณัฐธิชา  แสนริน  อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง  กำลังศึกษา
110 530810136  นางสาวณัฐนิช  บุบผศิริ  อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง  กำลังศึกษา
111 530810138  นายณัฐพล  มะโนลา  อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง  กำลังศึกษา
112 530810139  นายณัฐวัฒน์  วงศ์เมืองแก่น  อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง  กำลังศึกษา
113 530810140  นายณัฐวิทย์  หน้อยแปง  อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง  กำลังศึกษา
114 530810141  นางสาวณัฐสุดา  มีหกวงษ์  อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง  กำลังศึกษา
115 530810142  นางสาวณิชา  แสงทอง  อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง  กำลังศึกษา
116 530810143  นางสาวดวงกมล  กันทะวงค์  อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง  กำลังศึกษา
117 530810145  นางสาวตวงทิพย์  มงคลดี  สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์  กำลังศึกษา
118 530810147  นายทนงศักดิ์  อุตมา  สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์  กำลังศึกษา
119 530810148  นายทรงวุฒิ  ประวัง  สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์  กำลังศึกษา
120 530810149  นายทักษ์ดนัย  เปี้ยแดง  สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์  กำลังศึกษา
121 530810150  นายทัชชัย  วงศยา  สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์  กำลังศึกษา
122 530810151  นางสาวภรภัทร  เกิดคง  สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์  กำลังศึกษา
123 530810152  นางสาวทิพวรรณ  ฝั้นเฟย  สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์  กำลังศึกษา
124 530810153  นางสาวทิพวรรณ  เมฆวิไล  สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์  กำลังศึกษา
125 530810154  นายเทวา  ขอดเรือนแก้ว  สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์  กำลังศึกษา
126 530810155  นายธนชัย  ทะสุใจ  สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์  กำลังศึกษา
127 530810156  นายธนพงษ์  จินะเป็งกาศ  สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์  กำลังศึกษา
128 530810157  นางสาวธนภรณ์  ดอกอุทา  สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์  กำลังศึกษา
129 530810159  นายธนากร  คำลือ  สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์  กำลังศึกษา
130 530810160  นายธนาพงษ์  สายอุดมสุข  สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์  กำลังศึกษา
131 530810162  นายธราธิป  มาเกิด  ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ  กำลังศึกษา
132 530810163  นางสาวธราวดี  อวดห้าว  ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ  กำลังศึกษา
133 530810164  นายธวัชชัย  ตาอินทร์  ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ  กำลังศึกษา
134 530810165  นายธวัชชัย  ปัญญา  ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ  กำลังศึกษา
135 530810166  นายธวัชชัย  เอกา  ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ  กำลังศึกษา
136 530810167  นางสาวธัญญา  กระทู้  ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ  กำลังศึกษา
137 530810168  นางสาวธัญญา  วิริยา  ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ  กำลังศึกษา
138 530810169  นางสาวธัญลักษณ์  ธรรมชัย  ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ  กำลังศึกษา
139 530810171  นายธีรพล  อุภิริ  ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ  กำลังศึกษา
140 530810172  นายธีรวุฒิ  ใคร้ยงค์  ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ  กำลังศึกษา
141 530810173  นายธีรวุฒิ  จันทร์เนย  ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ  กำลังศึกษา
142 530810176  นางสาวนงพะงา  มงคลสาร  ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ  กำลังศึกษา
143 530810177  นายนที  ธรรมสอน  ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ  กำลังศึกษา
144 530810178  นายนนท์ธชัย  อิ่มประเสริฐสุข  ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ  กำลังศึกษา
145 530810180  นางสาวนราศิณี  แก้วใหลมา  สุรินทร์ นิลสำราญจิต  กำลังศึกษา
146 530810182  นางสาวนรีรัตน์  ใจกาศ  สุรินทร์ นิลสำราญจิต  กำลังศึกษา
147 530810183  นายนโรปกรณ์  สิทธิวงศ์  สุรินทร์ นิลสำราญจิต  กำลังศึกษา
148 530810185  นางสาวนฤมล  น้อยรักษา  สุรินทร์ นิลสำราญจิต  กำลังศึกษา
149 530810189  นางสาวนันทนา  ใชยวงค์  สุรินทร์ นิลสำราญจิต  กำลังศึกษา
150 530810190  นางสาวนันทภัทร  สิริสิงหรัชช์  สุรินทร์ นิลสำราญจิต  กำลังศึกษา
151 530810191  นางสาวนารีรัตน์  มะหิธิ  สุรินทร์ นิลสำราญจิต  กำลังศึกษา
152 530810192  นางสาวนิจวรีย์  ยศสอน  สุรินทร์ นิลสำราญจิต  กำลังศึกษา
153 530810193  นางสาวนิธินันท์  ก้อนแก้ว  สุรินทร์ นิลสำราญจิต  กำลังศึกษา
154 530810194  นางสาวนิรมล  พงษ์ปรีชากุล  สุรินทร์ นิลสำราญจิต  กำลังศึกษา
155 530810195  นางสาวนิลมณี  โกวฤทธิ์  สุรินทร์ นิลสำราญจิต  กำลังศึกษา
156 530810196  นางสาวเนตรนรินทร์  อินต๊ะวงศ์  ดนัย บุณยเกียรติ  กำลังศึกษา
157 530810197  นางสาวบงกชรัตน์  นากา  ดนัย บุณยเกียรติ  กำลังศึกษา
158 530810198  นายบริวัตร  สุภา  ดนัย บุณยเกียรติ  กำลังศึกษา
159 530810199  นางสาวบุษกัญจน์  พันธุ์เลิศเมธี  ดนัย บุณยเกียรติ  กำลังศึกษา
160 530810202  นางสาวเบญจมาส  ประดิษฐศิลป์  ดนัย บุณยเกียรติ  กำลังศึกษา
161 530810203  นางสาวเบญจรัตน์  ยงยืน  ดนัย บุณยเกียรติ  กำลังศึกษา
162 530810204  นางสาวเบญจวรรณ  ใจจันทรา  ดนัย บุณยเกียรติ  กำลังศึกษา
163 530810205  นายปกครอง  เดชสวัสดิ์  ดนัย บุณยเกียรติ  กำลังศึกษา
164 530810206  นายปกรณ์  ขันปัญญา  ดนัย บุณยเกียรติ  กำลังศึกษา
165 530810207  นายปฏิวัติ  ยาวิไชย  ดนัย บุณยเกียรติ  กำลังศึกษา
166 530810208  นายปฏิวัติ  ศรีบูพิมพ์  ดนัย บุณยเกียรติ  กำลังศึกษา
167 530810209  นางสาวสุพิชฌาย์  แสนสุวรรณ์  ดนัย บุณยเกียรติ  กำลังศึกษา
168 530810210  นางสาวปภัสรา  สุภามูล  ดนัย บุณยเกียรติ  กำลังศึกษา
169 530810211  นายประกฤษฏิ์  เขียวมงคล  ดนัย บุณยเกียรติ  กำลังศึกษา
170 530810212  นางสาวประกายดาว  ใจมัน  ดนัย บุณยเกียรติ  กำลังศึกษา
171 530810213  นางสาวประภัสสร  ปวงใจ  วีณัน บัณฑิตย์  กำลังศึกษา
172 530810214  นางสาวประภัสสร  อิสระไพโรจน์  วีณัน บัณฑิตย์  กำลังศึกษา
173 530810215  นางสาวประภาณี  ขาวงาม  วีณัน บัณฑิตย์  กำลังศึกษา
174 530810216  นางสาวประภาพร  คำภิระแปง  วีณัน บัณฑิตย์  กำลังศึกษา
175 530810218  นางสาวปรียารัตน์  ชัยอำมาตย์  วีณัน บัณฑิตย์  กำลังศึกษา
176 530810220  นายปัญญา  ทองนุ่ม  วีณัน บัณฑิตย์  กำลังศึกษา
177 530810221  นางสาวปาริฉัตร  กล่ำอุไร  วีณัน บัณฑิตย์  กำลังศึกษา
178 530810222  นางสาวปาริชาต  ศรีใส  วีณัน บัณฑิตย์  กำลังศึกษา
179 530810223  นางสาวปิ่นมณี  ขุนด้วง  วีณัน บัณฑิตย์  กำลังศึกษา
180 530810224  นายปิยพงษ์  ยาเมฆ  วีณัน บัณฑิตย์  กำลังศึกษา
181 530810225  นางสาวปิยวรรณ  ปิงชัย  วีณัน บัณฑิตย์  กำลังศึกษา
182 530810226  นางสาวปิยะวรรณ  เสนาะทิพย์  วีณัน บัณฑิตย์  กำลังศึกษา
183 530810227  นางสาวผกาพรรณ  สุบรรณรัตน์  วีณัน บัณฑิตย์  กำลังศึกษา
184 530810228  นางสาวผุสดี  ยะตุ้ย  วีณัน บัณฑิตย์  กำลังศึกษา
185 530810229  นายเผด็จการ  เริงสำราญ  วีณัน บัณฑิตย์  กำลังศึกษา
186 530810231  นายพงศ์ศาสตร์  เส็งชา  ประสิทธิ์ วัฒนวงศ์วิจิตร  กำลังศึกษา
187 530810232  นายพงษ์พัฒน์  มะโนคำ  ประสิทธิ์ วัฒนวงศ์วิจิตร  กำลังศึกษา
188 530810233  นายพงษ์ศักดิ์  คำอุ่น  ประสิทธิ์ วัฒนวงศ์วิจิตร  กำลังศึกษา
189 530810234  นายพชร  ถือแก้ว  ประสิทธิ์ วัฒนวงศ์วิจิตร  กำลังศึกษา
190 530810235  นางสาวพนิดา  คูหา  ประสิทธิ์ วัฒนวงศ์วิจิตร  กำลังศึกษา
191 530810237  นายพลากร  จอมนวล  ประสิทธิ์ วัฒนวงศ์วิจิตร  กำลังศึกษา
192 530810239  นางสาวพัชรพรรณ  พุ่มชื่น  ประสิทธิ์ วัฒนวงศ์วิจิตร  กำลังศึกษา
193 530810241  นางสาวพัชราภรณ์  โลราช  ประสิทธิ์ วัฒนวงศ์วิจิตร  กำลังศึกษา
194 530810242  นางสาวพัชรินทร์  ยาวุฒิ  ประสิทธิ์ วัฒนวงศ์วิจิตร  กำลังศึกษา
195 530810243  นางสาวพัชรินทร์  อินทะวัง  ประสิทธิ์ วัฒนวงศ์วิจิตร  กำลังศึกษา
196 530810244  นางสาวพัชรี  สมรักษ์  ประสิทธิ์ วัฒนวงศ์วิจิตร  กำลังศึกษา
197 530810245  นางสาวพัชรีภรณ์  เอกจิตร  ประสิทธิ์ วัฒนวงศ์วิจิตร  กำลังศึกษา
198 530810246  นางสาวพิชญา  มาละแซม  ประสิทธิ์ วัฒนวงศ์วิจิตร  กำลังศึกษา
199 530810248  นางสาวพิมพา  ต๊ะเสาร์  ธนะชัย พันธ์เกษมสุข  กำลังศึกษา
200 530810249  นางสาวพิมพาพร  อินแถลง  ธนะชัย พันธ์เกษมสุข  กำลังศึกษา
201 530810250  นางสาวพิมสิริ  ศรีม่วง  ธนะชัย พันธ์เกษมสุข  กำลังศึกษา
202 530810251  นายพีรฉัตร  ใจมา  ธนะชัย พันธ์เกษมสุข  กำลังศึกษา
203 530810252  นางสาวพุธิตา  สาวทรัพย์  ธนะชัย พันธ์เกษมสุข  กำลังศึกษา
204 530810253  นางสาวแพร  พิริยพงศ์พิทักษ์  ธนะชัย พันธ์เกษมสุข  กำลังศึกษา
205 530810254  นางสาวไพรินทร์  วารินต๊ะ  ธนะชัย พันธ์เกษมสุข  กำลังศึกษา
206 530810255  นางสาวไพลิน  บุญต่าย  ธนะชัย พันธ์เกษมสุข  กำลังศึกษา
207 530810256  นายภควัต  ยินดี  ธนะชัย พันธ์เกษมสุข  กำลังศึกษา
208 530810257  นายภราดร  ตาลพรรณ์  ธนะชัย พันธ์เกษมสุข  กำลังศึกษา
209 530810259  นายภัทรดนัย  แตงอ่อน  ธนะชัย พันธ์เกษมสุข  กำลังศึกษา
210 530810260  นางสาวภัทรวดี  ชัยวงค์  ธนะชัย พันธ์เกษมสุข  กำลังศึกษา
211 530810261  นางสาวภัทราภร  เจริญเสียง  ธนะชัย พันธ์เกษมสุข  กำลังศึกษา
212 530810262  นางสาวภัทราภรณ์  น้อยสิน  ธนะชัย พันธ์เกษมสุข  กำลังศึกษา
213 530810264  นายภานุวัฒน์  จิตกล้า  ชัยวัฒน์ โตอนันต์  กำลังศึกษา
214 530810266  นายภูมิทัศน์  ปาณะศรี  ชัยวัฒน์ โตอนันต์  กำลังศึกษา
215 530810267  นายภูมิพงษ์  ทาวัน  ชัยวัฒน์ โตอนันต์  กำลังศึกษา
216 530810268  นางสาวมนต์นภา  ปัญญากาศ  ชัยวัฒน์ โตอนันต์  กำลังศึกษา
217 530810269  นางสาวมนัสชนก  พรมลัภ  ชัยวัฒน์ โตอนันต์  กำลังศึกษา
218 530810270  นางสาวมัณฑิตา  ออนศรี  ชัยวัฒน์ โตอนันต์  กำลังศึกษา
219 530810271  นายมานิตย์  หลวงต่างใจ  ชัยวัฒน์ โตอนันต์  กำลังศึกษา
220 530810272  นางสาวเมธาวี  กองคำสวัสดิ์  ชัยวัฒน์ โตอนันต์  กำลังศึกษา
221 530810273  นางสาวยุวันดา  ไวยะกา  ชัยวัฒน์ โตอนันต์  กำลังศึกษา
222 530810274  นางสาวรจนา  เอกรัตน์  ชัยวัฒน์ โตอนันต์  กำลังศึกษา
223 530810275  นางสาวรวิศรา  ธิโนชัย  ชัยวัฒน์ โตอนันต์  กำลังศึกษา
224 530810276  นางสาวระพีพรรณ  ช่วยกุล  ชัยวัฒน์ โตอนันต์  กำลังศึกษา
225 530810277  นายรัฐพงษ์  สังฆบุญ  ชัยวัฒน์ โตอนันต์  กำลังศึกษา
226 530810279  นางสาวรัตติกาล  จักรใจวงค์  ชัยวัฒน์ โตอนันต์  กำลังศึกษา
227 530810280  นางสาวรัตนาภรณ์  ชมภูชนะภัย  ชัยวัฒน์ โตอนันต์  กำลังศึกษา
228 530810282  นางสาวรุ่งนภา  เจริญผล  สรัญยา วัลยะเสวี  กำลังศึกษา
229 530810284  นางสาวรุจา  สุยะวารี  สรัญยา วัลยะเสวี  กำลังศึกษา
230 530810285  นางสาวลลิตา  ติ๊บประวงศ์  สรัญยา วัลยะเสวี  กำลังศึกษา
231 530810286  นางสาวละอองดาว  สูงเนิน  สรัญยา วัลยะเสวี  กำลังศึกษา
232 530810288  นายวชร  วงศ์มา  สรัญยา วัลยะเสวี  กำลังศึกษา
233 530810290  นางสาววนัชภรณ์  สมป่าสัก  สรัญยา วัลยะเสวี  กำลังศึกษา
234 530810291  นางสาววรจันทร  พัฒนเจริญ  สรัญยา วัลยะเสวี  กำลังศึกษา
235 530810292  นายวรพงค์  อุปนันท์  สรัญยา วัลยะเสวี  กำลังศึกษา
236 530810293  นายวรพล  นิลา  สรัญยา วัลยะเสวี  กำลังศึกษา
237 530810294  นางสาววรรณวลี  สืบคำเปียง  สรัญยา วัลยะเสวี  กำลังศึกษา
238 530810295  นายวรวุฒิ  นุชเจ็ก  สรัญยา วัลยะเสวี  กำลังศึกษา
239 530810296  นายวรวุฒิ  ปันจ๊ะ  สรัญยา วัลยะเสวี  กำลังศึกษา
240 530810297  นางสาววราภรณ์  ปันทะ  สรัญยา วัลยะเสวี  กำลังศึกษา
241 530810298  นางสาววราภรณ์  ลามา  รุจ ศิริสัญลักษณ์  กำลังศึกษา
242 530810299  นางสาววริยา  ปันใจแก้ว  รุจ ศิริสัญลักษณ์  กำลังศึกษา
243 530810300  นางสาววัสสิกา  แซ่กอ  รุจ ศิริสัญลักษณ์  กำลังศึกษา
244 530810302  นางสาววิจิตรพร  มูลอ้าย  รุจ ศิริสัญลักษณ์  กำลังศึกษา
245 530810303  นางสาววิชุดา  ชัยมนตรี  รุจ ศิริสัญลักษณ์  กำลังศึกษา
246 530810304  นายวิทยา  กันทา  รุจ ศิริสัญลักษณ์  กำลังศึกษา
247 530810305  นายวิทวัส  ไชยมงคล  รุจ ศิริสัญลักษณ์  กำลังศึกษา
248 530810306  นางสาววิทิตยาพร  พรหมณะ  รุจ ศิริสัญลักษณ์  กำลังศึกษา
249 530810307  นางสาววิภาดา  ขันธรรม  รุจ ศิริสัญลักษณ์  กำลังศึกษา
250 530810309  นางสาววิภาสิริ  สมบัติใหม่  รุจ ศิริสัญลักษณ์  กำลังศึกษา
251 530810310  นางสาววิลาวัณย์  คงคาอินทร์  รุจ ศิริสัญลักษณ์  กำลังศึกษา
252 530810312  นายวีธวัช  ชัยธิมา  รุจ ศิริสัญลักษณ์  กำลังศึกษา
253 530810313  นายวีรยุทธ์  ตาลบำรุง  รุจ ศิริสัญลักษณ์  กำลังศึกษา
254 530810314  นายวีระพล  พิรึก  รุจ ศิริสัญลักษณ์  กำลังศึกษา
255 530810315  นายวุฒิชัย  คันทวงค์  วรทัศน์ อินทรัคคัมพร  กำลังศึกษา
256 530810316  นายศตวรรษ  ทิมขลิบ  วรทัศน์ อินทรัคคัมพร  กำลังศึกษา
257 530810317  นายศราวิชญ์  สายมงคล  วรทัศน์ อินทรัคคัมพร  กำลังศึกษา
258 530810318  นางสาวศริญญา  สุขมี  วรทัศน์ อินทรัคคัมพร  กำลังศึกษา
259 530810319  นางสาวศรีประภา  หรั่งไพศาล  วรทัศน์ อินทรัคคัมพร  กำลังศึกษา
260 530810321  นายศักดา  นายอง  วรทัศน์ อินทรัคคัมพร  กำลังศึกษา
261 530810322  นายศัศยา  ทะรินทร์  วรทัศน์ อินทรัคคัมพร  กำลังศึกษา
262 530810323  นางสาวศิรประภา  วงค์ชัย  วรทัศน์ อินทรัคคัมพร  กำลังศึกษา
263 530810324  นางสาวศิริกัญญา  ก้อนแปง  วรทัศน์ อินทรัคคัมพร  กำลังศึกษา
264 530810325  นางสาวศิริกาญจน์  ลาวตูม  วรทัศน์ อินทรัคคัมพร  กำลังศึกษา
265 530810326  นางสาวศิรินภา  คณฑา  วรทัศน์ อินทรัคคัมพร  กำลังศึกษา
266 530810327  นางสาวศิริพร  โพธิหงษา  วรทัศน์ อินทรัคคัมพร  กำลังศึกษา
267 530810328  นางสาวศิวลักษณ์  ชัยอินทร์  วรทัศน์ อินทรัคคัมพร  กำลังศึกษา
268 530810330  นางสาวสกุณา  บุญจิตร  วรทัศน์ อินทรัคคัมพร  กำลังศึกษา
269 530810331  นายสถิตย์พงษ์  ธรรมยืน  สุรพล เศรษฐบุตร  กำลังศึกษา
270 530810332  นายสยมพร  ชมชื่น  สุรพล เศรษฐบุตร  กำลังศึกษา
271 530810333  นายสรวิศ  สุวรรณบุษย์  สุรพล เศรษฐบุตร  กำลังศึกษา
272 530810334  นางสาวสร้อยสุรินทร์  รัตนนีล  สุรพล เศรษฐบุตร  กำลังศึกษา
273 530810335  นางสาวสะแกวัลย์  คันธะเรศย์  สุรพล เศรษฐบุตร  กำลังศึกษา
274 530810336  นายสันติสุข  เลสัก  สุรพล เศรษฐบุตร  กำลังศึกษา
275 530810337  นายสิทธิโชค  ตังแกจาย  สุรพล เศรษฐบุตร  กำลังศึกษา
276 530810338  นางสาวสิรินาฏ  ราชคม  สุรพล เศรษฐบุตร  กำลังศึกษา
277 530810339  นายสืบจิต  มุ่งพันกลาง  สุรพล เศรษฐบุตร  กำลังศึกษา
278 530810340  นางสาวสุกัญญา  ขนุนปั๋น  สุรพล เศรษฐบุตร  กำลังศึกษา
279 530810341  นางสาวสุกัญญา  หายทุกข์  สุรพล เศรษฐบุตร  กำลังศึกษา
280 530810342  นางสาวสุจิตรา  คำปวง  สุรพล เศรษฐบุตร  กำลังศึกษา
281 530810343  นางสาวสุจิตรา  สมน้อย  สุรพล เศรษฐบุตร  กำลังศึกษา
282 530810344  นางสาวสุณิสา  ชมชิด  สุรพล เศรษฐบุตร  กำลังศึกษา
283 530810347  นางสาวสุธิดา  จันทรา  จิรวัฒน์ พัสระ  กำลังศึกษา
284 530810348  นายสุธี  อินจันทร์  จิรวัฒน์ พัสระ  กำลังศึกษา
285 530810349  นางสาวสุพัตรา  งามสมโสตต์  จิรวัฒน์ พัสระ  กำลังศึกษา
286 530810352  นางสาวสุพิชญา  อินตา  จิรวัฒน์ พัสระ  กำลังศึกษา
287 530810353  นางสาวสุภาทิพย์  ยารังษี  จิรวัฒน์ พัสระ  กำลังศึกษา
288 530810354  นางสาวสุภิรมย์  สวัสดี  จิรวัฒน์ พัสระ  กำลังศึกษา
289 530810355  นางสาวสุมาลี  ปินตาคำ  จิรวัฒน์ พัสระ  กำลังศึกษา
290 530810356  นางสาวสุมิตรา  แสงเมาะ  จิรวัฒน์ พัสระ  กำลังศึกษา
291 530810357  นางสาวสุวรรณา  วันตา  จิรวัฒน์ พัสระ  กำลังศึกษา
292 530810358  นางสาวสุวัจนา  พูลสวัสดิ์  จิรวัฒน์ พัสระ  กำลังศึกษา
293 530810359  นายสุวัฒน์  เกิดอุทัย  จิรวัฒน์ พัสระ  กำลังศึกษา
294 530810360  นายเสกสรร  น้อยวรรณา  จิรวัฒน์ พัสระ  กำลังศึกษา
295 530810361  นายเสฐียรพงษ์  มูลสถาน  จิรวัฒน์ พัสระ  กำลังศึกษา
296 530810363  นางสาวหัทยา  พัฒนะพงศ์พันธุ์    กำลังศึกษา
297 530810364  นางสาวอทิตยา  คำวินิจ    กำลังศึกษา
298 530810365  นางสาวอนงค์นาถ  ดีคาบาเลส    กำลังศึกษา
299 530810366  นายอนัส  มณีพฤกษ์    กำลังศึกษา
300 530810367  นายอนิรุตน์  สาระจันทร์    กำลังศึกษา
301 530810369  นางสาวอนุสรา  แว่นติ๊บ    กำลังศึกษา
302 530810370  นายอภิชา  สิงห์โต    กำลังศึกษา
303 530810371  นางสาวอมรรัตน์  วงค์ฆ้อง    กำลังศึกษา
304 530810372  นางสาวอมรเรศ  สายตรง    กำลังศึกษา
305 530810373  นางสาวอมราวดี  ถาวร    กำลังศึกษา
306 530810374  นางสาวอรทัย  สุทธวงค์    กำลังศึกษา
307 530810376  นางสาวอรพิน  ท้วมวงศ์    กำลังศึกษา
308 530810377  นางสาวอรุณกมล  ดวงจันทร์    กำลังศึกษา
309 530810378  นางสาวอลิสา  บุษราคัม    กำลังศึกษา
310 530810379  นางสาวอักษราภัค  ยุติธรรม  วรรณพร ทะพิงค์แก  กำลังศึกษา
311 530810380  นางสาวอังคณา  สาอุตม์  วรรณพร ทะพิงค์แก  กำลังศึกษา
312 530810381  นางสาวอังคณา  อาจรอด  วรรณพร ทะพิงค์แก  กำลังศึกษา
313 530810382  นายอัชญา  ปิ่นแก้ว  วรรณพร ทะพิงค์แก  กำลังศึกษา
314 530810384  นายอานันท์  กันทาสม  วรรณพร ทะพิงค์แก  กำลังศึกษา
315 530810385  นายอานันท์  สันตะรัตติวงศ์  วรรณพร ทะพิงค์แก  กำลังศึกษา
316 530810386  นายอานันท์  อะภิวัน  วรรณพร ทะพิงค์แก  กำลังศึกษา
317 530810387  นางสาวอารยา  สุคม  วรรณพร ทะพิงค์แก  กำลังศึกษา
318 530810388  นางสาวอารีญา  อินชื่น  วรรณพร ทะพิงค์แก  กำลังศึกษา
319 530810389  นายอุดมศักดิ์  ศรีจันทร์  วรรณพร ทะพิงค์แก  กำลังศึกษา
320 530810390  นายเอกพจน์  แก้วจันตูม  วรรณพร ทะพิงค์แก  กำลังศึกษา
321 530810392  นายเอกลักษณ์  เมฆโปธิ  วรรณพร ทะพิงค์แก  กำลังศึกษา
322 530810393  นายเอกวิทย์  อุดแก้ว  วรรณพร ทะพิงค์แก  กำลังศึกษา

หน้าแรก  ค้นหา  แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th