หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

 นักศึกษา
ค้นหานักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา

 ระดับปริญญาตรี
นักศึกษารหัส 57
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49
นักศึกษารหัส 48
นักศึกษารหัส 47

 ระดับปริญญาโท
นักศึกษารหัส 59
นักศึกษารหัส 58
นักศึกษารหัส 57
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49

 ระดับปริญญาเอก
นักศึกษารหัส 59
นักศึกษารหัส 58
นักศึกษารหัส 57
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49
นักศึกษารหัส 48
นักศึกษารหัส 47
นักศึกษารหัส 46
นักศึกษารหัส 45

  นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา  แนะนำ  

รหัส 52 (เฉพาะกำลังศึกษา)

ลำดับ รหัส ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา สถานะ
1 520810015  นายชวนินทร์  อินทรลักษณ์  อารี วิบูลย์พงศ์  กำลังศึกษา
2 520810023  นางสาวนลินี  คำพร  อารี วิบูลย์พงศ์  กำลังศึกษา
3 520810025  นางสาวนิติกาญจน์  สุภาพันธ์  อารี วิบูลย์พงศ์  กำลังศึกษา
4 520810026  นายบารมีน  วงษ์เตียวตระกูล  อารี วิบูลย์พงศ์  กำลังศึกษา
5 520810028  นางสาวภัทรฤทัย   กันทวงค์  อารี วิบูลย์พงศ์  กำลังศึกษา
6 520810049  นางสาวสุจิตรา  มูลกาศ  พรสิริ สืบพงษ์สังข์  กำลังศึกษา
7 520810051  นางสาวสุภารัตน์  ตุงคณาคร  พรสิริ สืบพงษ์สังข์  กำลังศึกษา
8 520810055  นางสาวสุพิชชาย์  สมนาม  พรสิริ สืบพงษ์สังข์  กำลังศึกษา
9 520810077  นายกษานต์  กฤตยาพงศ์พันธ์  ไสว บูรณพานิชพันธุ์  กำลังศึกษา
10 520810078  นายกอสิน  อินต๊ะแก้ว  ไสว บูรณพานิชพันธุ์  กำลังศึกษา
11 520810089  นายเกียรติศักดิ์  ชุมภูพันธ์  จิราพร ตยุติวุฒิกุล  กำลังศึกษา
12 520810095  นายคธาวุธ  ทาระเวท  จิราพร ตยุติวุฒิกุล  กำลังศึกษา
13 520810119  นายเฉลิมชาติ  ยรรยงเกียรติ  ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์  กำลังศึกษา
14 520810139  นายณัฐวุฒิ  จินดาพิษฐาน  ธีระพงษ์ เสาวภาคย์  กำลังศึกษา
15 520810149  นายไตรทศ  อุปละ  ธีระพงษ์ เสาวภาคย์  กำลังศึกษา
16 520810159  นายธนศักดิ์  จันทร์เพ็ง  ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ  กำลังศึกษา
17 520810164  นางสาวธันย์ชนก  หมื่นระย้า  ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ  กำลังศึกษา
18 520810170  นายธีรภัทร์  นิจอภัย  สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์  กำลังศึกษา
19 520810171  นายธีรยุทธ  มูลวิชา  สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์  กำลังศึกษา
20 520810172  นายธีรวัฒน์  วงษ์จันทร์แดง  สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์  กำลังศึกษา
21 520810177  นางสาวนพมาศ  แซ่ลู่  สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์  กำลังศึกษา
22 520810185  นายนัทธ์  กาศโอสถ  สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์  กำลังศึกษา
23 520810200  นางสาวปรางมณี  จันทร์ขาว  ดนัย บุณยเกียรติ  กำลังศึกษา
24 520810212  นางสาวพจณี  ฝีปากเพราะ  วีณัน บัณฑิตย์  กำลังศึกษา
25 520810216  นายพลกฤต  ศิริสมวงศ์  วีณัน บัณฑิตย์  กำลังศึกษา
26 520810221  นางสาวพัชรินทร์  ชื่นใจ  ธนะชัย พันธ์เกษมสุข  กำลังศึกษา
27 520810225  นายพัฒนา  ปัญญาเลิศ  ธนะชัย พันธ์เกษมสุข  กำลังศึกษา
28 520810246  นางสาวภัทราภรณ์  วรรณราช  ดรุณี นาพรหม  กำลังศึกษา
29 520810249  นายภาณุพงค์  บุญเจริญ  ดรุณี นาพรหม  กำลังศึกษา
30 520810252  นายภาณุวัฒน์  บานเช้า  ดรุณี นาพรหม  กำลังศึกษา
31 520810274  นางสาวรัตติยา  โพธิ์แก้ว  เกวลิน คุณาศักดากุล  กำลังศึกษา
32 520810294  นางสาววัชราภรณ์  จิตจำลอง  ชวนพิศ บุญชิตสิริกุล  กำลังศึกษา
33 520810305  นายวุฒิรัชฏ์  ขันติโยธิน  อังสนา อัครพิศาล  กำลังศึกษา
34 520810306  นายศตวรรษ  ธะนู  อังสนา อัครพิศาล  กำลังศึกษา
35 520810315  นายศักรินทร์  ธงเทียน  อังสนา อัครพิศาล  กำลังศึกษา
36 520810340  นายสุประภัทร  เขื่อนใจ    กำลังศึกษา
37 520810342  นางสาวสุพัตรา  ทรอาษา    กำลังศึกษา
38 520810353  นางสาวสุวิมล  ชัยเลิศ  โชค มิเกล็ด  กำลังศึกษา
39 520810355  นายเสฏฐวุฒิ  เขื่อนธะนะ  โชค มิเกล็ด  กำลังศึกษา
40 520810382  นายอิสรภาพ  ปิงแก้ว  เพทาย พงษ์เพียจันทร์  กำลังศึกษา

หน้าแรก  ค้นหา  แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th