หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

 นักศึกษา
ค้นหานักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา

 ระดับปริญญาตรี
นักศึกษารหัส 57
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49
นักศึกษารหัส 48
นักศึกษารหัส 47

 ระดับปริญญาโท
นักศึกษารหัส 59
นักศึกษารหัส 58
นักศึกษารหัส 57
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49

 ระดับปริญญาเอก
นักศึกษารหัส 59
นักศึกษารหัส 58
นักศึกษารหัส 57
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49
นักศึกษารหัส 48
นักศึกษารหัส 47
นักศึกษารหัส 46
นักศึกษารหัส 45

  นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา  แนะนำ  

รหัส 51 (เฉพาะกำลังศึกษา)

ลำดับ รหัส ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา สถานะ
1 510810038  นางสาวพรรณิษา  จำปา  พัฒนา เจียรวิริยะพันธ์  กำลังศึกษา
2 510810039  นายพีรพล  สมณะ  พัฒนา เจียรวิริยะพันธ์  กำลังศึกษา
3 510810055  นายวัตรนันท์  โอชะสุนทร  กมล งามสมสุข  กำลังศึกษา
4 510810097  นายเกษมสันต์  คำบุรี  ชัยวัฒน์ โตอนันต์  กำลังศึกษา
5 510810165  นางสาวนงลักษณ์  รักสัตย์  ถาวร อ่อนประไพ  กำลังศึกษา
6 510810180  นายประกิจ  ขาวแดง  ประสิทธิ์ วัฒนวงศ์วิจิตร  กำลังศึกษา
7 510810225  นายมนตรี  แซมสีม่วง  สุชาดา เวียรศิลป์  กำลังศึกษา
8 510810279  นายศุภชัย  กุประเสริฐ  ดรุณี นาพรหม  กำลังศึกษา
9 510810299  นายสุรศักดิ์  ชาวอ่างทอง  พิชัย คงพิทักษ์  กำลังศึกษา
10 510810301  นางสาวเขมจิรา  พรมวัน    กำลังศึกษา

หน้าแรก  ค้นหา  แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th