หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

 นักศึกษา
ค้นหานักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา

 ระดับปริญญาตรี
นักศึกษารหัส 57
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49
นักศึกษารหัส 48
นักศึกษารหัส 47

 ระดับปริญญาโท
นักศึกษารหัส 59
นักศึกษารหัส 58
นักศึกษารหัส 57
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49

 ระดับปริญญาเอก
นักศึกษารหัส 59
นักศึกษารหัส 58
นักศึกษารหัส 57
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49
นักศึกษารหัส 48
นักศึกษารหัส 47
นักศึกษารหัส 46
นักศึกษารหัส 45

  นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา  แนะนำ  

รหัส 50 (เฉพาะกำลังศึกษา)

ลำดับ รหัส ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา สถานะ
1 500810030  นายประชารักษ์  นุ่มดี  จิรวรรณ กิจชัยเจริญ  กำลังศึกษา
2 500810042  นายวรวิทย์  อุปนันท์  ชพิกา สังขพิทักษ์  กำลังศึกษา
3 500810091  นายกิตติกร  ใจพันธ์  ดุษฎี ณ ลำปาง  กำลังศึกษา
4 500810107  น.ส.จิราพร  ทองคำฟู  รุจ ศิริสัญลักษณ์  กำลังศึกษา
5 500810122  นายชลิต  แสงหล้า  ดนัย บุณยเกียรติ  กำลังศึกษา
6 500810142  นายณัฐพงศ์  สายบัว  สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์  กำลังศึกษา
7 500810156  น.ส.ทัศนีย์  ธรรมบุญ  วรทัศน์ อินทรัคคัมพร  กำลังศึกษา
8 500810310  น.ส.ศรัญญา  หวันทอง  ชวนพิศ บุญชิตสิริกุล  กำลังศึกษา
9 500810311  นายศรันยู  ดีอุด  ดนัย บุณยเกียรติ  กำลังศึกษา

หน้าแรก  ค้นหา  แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th