หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

 นักศึกษา
ค้นหานักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา

 ระดับปริญญาตรี
นักศึกษารหัส 57
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49
นักศึกษารหัส 48
นักศึกษารหัส 47

 ระดับปริญญาโท
นักศึกษารหัส 59
นักศึกษารหัส 58
นักศึกษารหัส 57
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49

 ระดับปริญญาเอก
นักศึกษารหัส 59
นักศึกษารหัส 58
นักศึกษารหัส 57
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49
นักศึกษารหัส 48
นักศึกษารหัส 47
นักศึกษารหัส 46
นักศึกษารหัส 45

  นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา  แนะนำ  

อาจารย์ที่ปรึกษา


 ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง

สาขาวิชากีฎวิทยา
1.  อ.ดร.กรวัฒน์ อรรถโสภาอาจารย์
2.  รศ.ดร.จิราพร กุลสารินรองศาสตราจารย์
3.  อ.ดร.บาจรีย์ ฉัตรทองอาจารย์
4.  ผศ.ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์
5.  ผศ.ดร.พัชรินทร์ ครุฑเมืองผู้ช่วยศาสตราจารย์
6.  ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บางผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
7.  ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์
8.  ผศ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6
9.  อ.ดร.เทวินทร์ แก้วเมืองมูลอาจารย์
10.  อ.ดร.นิวัติ อนงค์รักษ์อาจารย์
11.  อ.ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณอาจารย์
12.  อ.ดร.ยุพา จอมแก้วอาจารย์
 
สาขาวิชาพืชไร่
13.  รศ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัยรองศาสตราจารย์
14.  ผศ.ดร.ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7
15.  ผศ.ดร.ต่อนภา ผุสดีผู้ช่วยศาสตราจารย์
16.  อ.ดร.ภารดี ธรรมาภิชัยอาจารย์
17.  รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจดรองศาสตราจารย์
18.  ผศ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์
19.  ผศ.ดร.แสงทิวา สุริยงค์ผู้ช่วยศาสตราจารย์
20.  ผศ.ดร.อภิรัฐ บัณฑิตผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
สาขาวิชาพืชสวน
21.  อ.ดร.กนกวรรณ ปัญจะมาอาจารย์
22.  อ.จามจุรี โสตถิกุลอาจารย์
23.  ผศ.ดร.จุฑามาส คุ้มชัยผู้ช่วยศาสตราจารย์
24.  อ.จุฬาลักษณ์ วณิชยาไพสิฐอาจารย์
25.  ผศ.ดร.ฉันทลักษณ์ ติยายนผู้ช่วยศาสตราจารย์
26.  รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์รองศาสตราจารย์
27.  อ.ณัทธ์ชวัล เจริญเลิศธนกิจอาจารย์
28.  ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหมผู้ช่วยศาสตราจารย์
29.  อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุขอาจารย์
30.  อ.ดร.นครินทร์ จี้อาทิตย์อาจารย์
31.  ผศ.ดร.พงศกร ศุภกิจไพศาลผู้ช่วยศาสตราจารย์
32.  ผศ.ดร.พิมพ์ใจ สีหะนามผู้ช่วยศาสตราจารย์
33.  อ.วิภาวี สุรินทร์เซ็งอาจารย์
34.  ผศ.ดร.วีณัน บัณฑิตย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์
35.  ผศ.ดร.ศิวาพร ธรรมดีผู้ช่วยศาสตราจารย์
36.  รศ.ดร.สรณะ สมโนผู้ช่วยศาสตราจารย์
37.  ศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษีศาสตราจารย์
38.  อ.เอกชัย ใยพิมลอาจารย์
 
สาขาวิชาโรคพืช
39.  รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุลรองศาสตราจารย์
40.  ผศ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์
41.  ผศ.พรสุข ชัยสุขผู้ช่วยศาสตราจารย์
42.  ผศ.ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูรผู้ช่วยศาสตราจารย์
43.  ผศ.ดร.สรัญยา วัลยะเสวีผู้ช่วยศาสตราจารย์
44.  ผศ.ดร.อรอุมา เรืองวงษ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์
45.  ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาลผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
46.  ผศ.ดร.กรรณิกา แซ่ลิ่วผู้ช่วยศาสตราจารย์
47.  อ.ดร.กฤษฎา ดิเรกวัฒนะอาจารย์
48.  อ.ดร.จิตติมา สิงห์เวชสกุลอาจารย์
49.  ผศ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญผู้ช่วยศาสตราจารย์
50.  อ.ดร.ชนามาศ อินต๊ะปันอาจารย์
51.  ผศ.ดร.ประทานทิพย์ กระมลผู้ช่วยศาสตราจารย์
52.  ผศ.ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์ผู้ช่วยศาสตราจารย์
53.  รศ.ดร.เยาวเรศ เชาวนพูนผลรองศาสตราจารย์
54.  อ.วิริยาภรณ์ วงศ์กัทลีคามอาจารย์
55.  ผศ.ดร.อนุพงศ์ วงศ์ไชยผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
56.  ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผลผู้ช่วยศาสตราจารย์
57.  ผศ.ดร.ณฐิตากานต์ พยัคฆาผู้ช่วยศาสตราจารย์
58.  ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุลผู้ช่วยศาสตราจารย์
59.  ผศ.ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์
60.  รศ.ดร.รุจ ศิริสัญลักษณ์รองศาสตราจารย์
61.  อ.ดร.สุกิจ กันจินะอาจารย์
62.  รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตรรองศาสตราจารย์
 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
63.  ผศ.ดร.Hien Van Doanผู้ช่วยศาสตราจารย์
64.  ผศ.ดร.กรวรรณ ศรีงามผู้ช่วยศาสตราจารย์
65.  ผศ.ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์
66.  อ.ดร.จิรวัฒน์ พัสระอาจารย์
67.  อ.ดร.ชมพูนุช หลำแสงกุลอาจารย์
68.  ผศ.ดร.ณัฐพล จงกสิกิจผู้ช่วยศาสตราจารย์
69.  อ.ดร.ทฤษฎี คำหล่ออาจารย์
70.  ผศ.ดร.ทศพล มูลมณีผู้ช่วยศาสตราจารย์
71.  ผศ.ดร.มนตรี ปัญญาทองผู้ช่วยศาสตราจารย์
72.  ผศ.ดร.มินตรา ศีลอุดมผู้ช่วยศาสตราจารย์
73.  รศ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แกรองศาสตราจารย์
74.  ผศ.ดร.วรวิทย์ มณีพิทักษ์สันติผู้ช่วยศาสตราจารย์
75.  อ.ดร.วัชรพงศ์ นรพัลลภอาจารย์
76.  อ.ดร.ศิริพร โทลาอาจารย์
77.  รศ.ดร.ศุภมิตร เมฆฉายรองศาสตราจารย์
78.  รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์รองศาสตราจารย์
79.  ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
80.  ดร.ณัฏฐวัฒณ์ หมื่นมาณีนักวิจัย
81.  นางสาวปาริชาติ เทียนจุมพลนักวิจัย
 
สาขาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
82.  ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพผู้ช่วยศาสตราจารย์
83.  ผศ.ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์
84.  ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้มผู้ช่วยศาสตราจารย์
85.  อ.ดร.ปณิดา กาจีนะอาจารย์
86.  อ.ดร.มนตรี แสนวังสีอาจารย์
87.  อ.ดร.สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียรอาจารย์
 


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th