บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

 นักศึกษา
ค้นหานักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา

 ระดับปริญญาตรี
นักศึกษารหัส 57
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49
นักศึกษารหัส 48
นักศึกษารหัส 47

 ระดับปริญญาโท
นักศึกษารหัส 59
นักศึกษารหัส 58
นักศึกษารหัส 57
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49

 ระดับปริญญาเอก
นักศึกษารหัส 59
นักศึกษารหัส 58
นักศึกษารหัส 57
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49
นักศึกษารหัส 48
นักศึกษารหัส 47
นักศึกษารหัส 46
นักศึกษารหัส 45

  นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา  แนะนำ  

ค้นหาแบบพิเศษ (เฉพาะกำลังศึกษา)

 รหัสนักศึกษา
 
  html วิธีการค้น
 
 ชื่อ
 
    html วิธีการค้น
 
 นามสกุล
 
    html วิธีการค้น
 
 ระดับการศึกษา
 
   
 
 ภาควิชา
 
   
 
 
 หมายเหตุ : ถ้าไม่ใส่(หรือระบุ)ที่ช่องใด จะหมายถึงให้แสดงข้อมูลทั้งหมดวิธีการค้น

ป้อนคำค้นที่ต้องการ (รหัสนักศึกษา, ชื่อ , นามสกุล) หรือ ระบุระดับการศึกษา , ภาควิชา , สถานภาพ
    ดังตัวอย่างคำค้นต่อไปนี้
  • ถ้าต้องการค้นหานักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 50 ให้ป้อน 50*
  • ถ้าต้องการค้นหานักศึกษาที่มีชื่อขึ้นต้นด้วย สม ให้ป้อน สม*
  • ถ้าต้องการค้นหานักศึกษาที่มีชื่อลงท้ายด้วย ชาย ให้ป้อน *ชาย
  • ระบุระดับการศึกษาของนักศึกษา
  • ระบุภาควิชาของนักศึกษา
  • ระบุสถานภาพของนักศึกษา
  • ระบุจังหวัดภูมิลำเนำของนักศึกษา


ขึ้นบน


หน้าแรก  ค้นหา  แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th