หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กลุ่มวิจัย

แสดงตาม :         

ลำดับ ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ
1 การใช้ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดมในการแก้ปัญหาการอบแห้งเมล็ดกาแฟสำหรับการผลิตระดับวิสาหกิจชุมชน บุศรากรณ์ มหาโยธี (นอกคณะฯ)
2 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อชุมชนเครือข่ายสถาบันการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2563 จิราพร กุลสาริน
3 การจัดการลุ่มน้ำอย่างมีส่วนร่วม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร
4 การตรวจสอบความถูกต้องในการทำงานของเครื่องกำเนิดคลื่นความถี่วิทยุระดับ SME ในการควบคุมแมลงศัตรูข้าวหลังการเก็บเกี่ยว เยาวลักษณ์ จันทร์บาง
 
การอ้างอิงหน้านี้   http://mis.agri.cmu.ac.th/research/view_research_group.asp?BudType=&Budyear=2564&GroupResearch=G001
ขึ้นบน

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th