บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการระบบสนับสนุนการวางแผนทรัพยากรการเกษตรและบริการ ระยะที่ 2 ภาคเหนือตอนบน: ความเสี่ยงเชิงกายภาพในระบบการผลิตพืช
Decision Support System for Agricultural Resources Management and Services in the Upper North Phase II : Physical Risk Crop

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 1 ธันวาคม 2548 - 30 พฤศจิกายน 2550กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายเฉลิมพล สำราญพงษ์ (นักวิจัยร่วม)
  3. อ.ดร.เมธี เอกะสิงห์ (นักวิจัยร่วม)
 

บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด (286 KB)
ดาวน์โหลด : 343 ครั้ง

วัตถุประสงค์โครงการ

1. จัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรสำหรับระบบสนับสนุนฯ ในพื้นที่ 2 จังหวัด (พะเยา และลำปาง) และทำการปรับปรุงระบบ รสทก. เพิ่มเติมจากที่ได้พัฒนาไว้ในระยะที่ 1 เพื่อให้ใช้สะดวกและในด้านที่กว้างขวางยิ่งขึ้น
2. พัฒนาระบบประเมินพื้นที่ที่มีความเสี่ยงทางกายภาพในระบบการผลิต (เช่น น้ำแล้ง น้ำท่วม ดินเสื่อม) ในทั้ง 5 จังหวัด (เชียงราย พะเยา เชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง)

ลักษณะโครงการ

การศึกษานี้ครอบคลุมถึงการพัฒนาฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ในจังหวัดลำปางและพะเยา วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานด้านสภาพภูมิอากาศ ทรัพยากรดินและน้ำ สภาพภูมิประเทศ และการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อประเมินความเสี่ยงด้านการจัดการความเสี่ยงทางกายภายสำหรับระบบการผลิตพืชหลักในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และพะเยา โดยเน้นการรวบรวมและวิเคาระห์ ข้อมูลเชิงพื้นที่ ด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System, GIS )

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อการวางแผนทรัพยากรทางเกษตรของจังหวัดลำปางพระเยา
2. โปรแกรมระบบการประเมินความเสี่ยงทางด้านฝนแล้งดินเลว และน้ำท่วมซากเชิงพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และพะเยา
3. โปรแกรมระบบการประเมินความเสี่ยงทางด้านการเสื่อมโทรมของที่ดินเชิงพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และพะเยา
4. ระบบ รสทก. ปรับปรุงใหม่      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th