บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาหลักสูตรระดับภูมิภาคเรื่องการเกษตรที่สูงในเขต GMS: โดยแนวทางเชิงระบบเพื่อเชื่อมโยงที่สูงและที่ราบลุ่มในจีน สปป. ลาว ไทย กัมพูชาและเวียตนาม
Development of Regional Upland Agriculture Training Programs for the GMS: A system approach in linking Upland and Lowland in China, Lao PDR, Thailand, Cambodia, and Vietnam

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย Rockefeller Foundation
วันที่ดำเนินการ 1 กันยายน 2548 - 31 ธันวาคม 2549กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห์ (นักวิจัยร่วม)
  3. นายพฤกษ์ ยิบมันตะสิริ (นักวิจัยร่วม) , จาก ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อพัฒนาหลักสูตรเกษตรโดยหลักการเชิงระบบบนพื้นฐานประสบการณ์ของคณาจารย์ของประเทศ กัมพูชา ลาว เวียตนาม จีน และ ไทย

ลักษณะโครงการ

1. การเยี่ยมและหารือกับคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการเรียนการอนทางเกษตรในประเทศ กัมพูชา ลาว เวียตนาม จีน โดยคณาจารย์จากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. จัดการประชุมหารือร่วมกันเพื่อพัฒนาหลักสูตรร่วม
3. จัดการฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อพัฒนาทักษะเพื่อจัดการเรียนสอนบนหลักการเชิงระบบบนพื้นฐานประสบการณ์ของคณาจารย์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หลักสูตรการศึกษาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th