บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาระบบวิเคราะห์แบบหลายหลักเกณฑ์เชิงพื้นที่เพื่อใช้ในระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
Development of Multicrteria Decision Analysis Tools for Spatial Decision Support System

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.เมธี เอกะสิงห์
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2548 - 30 กันยายน 2550กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.เมธี เอกะสิงห์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายเฉลิมพล สำราญพงษ์ (นักวิจัยร่วม)
  3. ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ (นักวิจัยร่วม)
  4. นายชาฤทธิ์ สุ่มเหม (ผู้ช่วยนักวิจัย)
  5. นางสาวประภัสสร พันธ์สมพงษ์ (ผู้ช่วยนักวิจัย)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์การตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์โดยอาศัยการ AHP สำหรับสถานการณ์ที่ไม่ต้องใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่ และใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่
2. เพื่อพัฒนากรณีศึกษาที่จะนำมาใช้ทดสอบระบบ รตจ. ทั้งในกรณีที่ใช้และไม่ใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. โปรแกรมวิเคราะห์การตัดสินแบบหลายหลักเกณฑ์โดยใช้และไม่ใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่
2. ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ประกอบกรณีศึกษาอย่างน้อย 2 กรณีศึกษา
3.วิธีการจัดเตรียมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ที่เหมาะสมกับกระบวนการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th