หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประยุกต์ใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (ท้องทุ่งไทย) ในระดับ อบต.
The Application of a Decision Support System (Tong Tung Thai) at the Tambon Administrative Organization Level

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 1 กรกฏาคม 2548 - 30 มิถุนายน 2550กลุ่มวิจัย

 1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายชื่อนักวิจัย

 1. รศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช (หัวหน้าโครงการ)
 2. ผศ.ดร.สุนทร บูรณะวิริยะกุล (นักวิจัยร่วม)
 3. นางสาวจุฬาลักษณ์ วงศ์สุขสันติ์ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
 4. นางสาวนิภาพร รักสิทธิจันทร์ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
 5. นางสาวพันธุ์ทิพย์ นนทรีย์ (นักวิชาการเกษตร)
 6. นายมาโนช โพธาภรณ์ (นักวิจัย)
 7. นางสาวศรินทิพย์ พรหมฤทธิ์ (นักวิชาการเกษตร)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

 • ศึกษาการนำใช้และทดสอบ ระบบท้องทุ่งไทยในระดับตำบล
 • ศึกษาการนำใช้ระบบท้องทุ่งไทยในระดับตำบลเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาความยากจนตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและของท้องถิ่น
 • ลักษณะโครงการ

  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ให้ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาระบบ สนับสนุนการตัดสินใจผลิตพืชในระดับท้องถิ่น: ท้องทุ่งไทย ๑.๐ และ ๒.๐ และสามารถใช้งานได้ในระดับครัวเรือน-หมู่บ้าน-ตำบล โดยพัฒนาโปรแกรมต้นแบบผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต ประกอบด้วยฐานข้อมูลครัวเรือนและทรัพยากรการผลิตระบบเกษตรของครัวเรือน เป็นระบบต้นแบบซึ่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเกษตรกรแต่ละครัวเรือนสามารถนำเข้าและแสดงผลข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนหมู่บ้านและตำบล แสดงข้อมูลระบบการผลิตตามสภาพการผลิตแต่ละฤดูกาลผลิต และสามารถใช้แบบจำลองพืช ๕ พืชในการวิเคราะห์ทางเลือกในการผลิตโดยการคำนวณผลผลิตพืชตามสภาพของทรัพยากรของทางเลือก ระบบสามารถสะท้อนศักยภาพของทรัพยากรการผลิต รวมทั้งองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่กำลังขาดหายไป ทำให้เกิดเชื่อมโยงและเข้าถึงภูมิปัญญาและองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อแก้ไขปัญหา หรือวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรการผลิตในครัวเรือน ถึง ระดับท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ ระบบท้องทุ่งไทยใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศและกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ทำให้มีการเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรในการบริหารจัดการการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพของทรัพยากรการผลิต และสังคมชนบทดั่งที่เคยมีในสังคมชนบทไทยมาเป็นเวลาช้านาน

  โครงการวิจัยนี้เน้นการนำใช้และการทดสอบระบบท้องทุ่งไทย ๒.๐ ในสภาพการปฏบัติงานจริงของสำนักงานองค์การบริหารประจำตำบล (อบต.) โดยการมีส่วนร่วมทุกระดับในตำบล เพื่อเป็นเครื่องมือในการทำนุบำรุงและมีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรการผลิตและวัฒนธรรมการผลิตอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะระบบเกษตรของแต่ละท้องถิ่น และเป็นส่วนเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลเหล่านี้ให้แก่สังคมชนบทไทยอย่างจริงจัง ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการบริหารราชการแผ่นดินในระหว่างปี ๒๕๔๘-๒๕๕๑ ตลอดจนแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติงานประจำปี

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • ระบบฐานข้อมูลครัวเรือนและหมู่บ้าน ฐานข้อมูลด้านกายภาพ ชีวภาพ และสังคมเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืชในพื้นที่ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 • ติดตั้งและทดสอบโปรแกรมเชื่อมโยง ท้องทุ่งไทย ๒.๐ ในสำนักงานของ อบต. ในพื้นที่ อ.ดอยสะเก๊ด จ. เชียงใหม่
 • ผู้นำในท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน อบต. มีความเข้าใจและสามารถใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • โครงการและกิจกรรมนำสู่การแก้ปัญหาความยากจนในระดับท้องถิ่น
 • บุคลากรที่สามารถใช้งานระบบท้องทุ่งไทยในการตัดสินใจในระดับท้องถิ่นเชื่อมโยงกับระดับนโยบาย •       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th