บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการของราษฎร จังหวัดแม่ฮ่องสอน
Spatial Database for Decison Support in Living Standard Improvement of Mee Hong Son Community

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 1 มิถุนายน 2548 - 31 พฤษภาคม 2549กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา (หัวหน้าโครงการ)
  2. ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ (นักวิจัยร่วม)
  3. ผศ.ดร.สาวิตร มีจุ้ย (นักวิจัยร่วม) , จาก สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรลำปาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  4. นางสาวสายบัว เข็มเพ็ชร ( -)
  5. นางสาวสายบัว เข็มเพ็ชร (นักวิชาการเกษตร)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เชื่อมโยงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลพื้นฐานของประชาชนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนในระดับหมู่บ้านได้แก่ จปฐ. กชช. 2ค. สพ.1 และทะเบียนคนจน เข้ากับฐานข้อมูลทรัพยากรของจังหวัดภายใต้โครงการ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
2. สำรวจและสร้างฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ของที่ดินทำกินของเกษตรกรรายครัวเรือนของ 12 หมู่บ้านนำร่องในเขตพื้นที่ 4 อำเภอ
3. พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจจากฐานข้อมูลพื้นฐานของประชาชนที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลพื้นที่ทำกินสำหรับเป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนการจัดการการแก้ไขความยากจน
4. พัฒนารูปแบบการเชื่อมโยงระหว่างกลไกการขับเคลื่อนภาคประชาชนและการทำหน้าที่ของภาคราชการ โดยมีระบบฐานข้อมูลที่ทำกินที่พัฒนาขึ้นเป็นเครื่องมือ

ลักษณะโครงการ

ดำเนินการวิจัยโดยการนำเอาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geo-Informatics System) ซึ่งประกอบด้วย Remote Sensing, Geographic Information System (GIS) และ Global Positioning System (GPS) เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชื่อมโยงกับระบบเรียกใช้ (user interface) ที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารจังหวัด นำไปใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อการตัดสินใจในการปฏิบัติกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่ทำกินของประชาชนต่อไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่แสดงข้อมูลพื้นฐานของประชาชนของจังหวัด (จปฐ. กชช. 2ค สพ1. และทะเบียนคนจน) พร้อมระบบเรียกใช้
2. ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ของที่ดินทำกินของราษฎรและข้อมูลพื้นฐานความเป็นอยู่รายครัวเรือนของหมู่บ้านนำร่องพร้อมระบบเรียกใช้
3. ต้นแบบการแก้ปัญหาสิทธิที่ทำกินของราษฎรที่เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างภาคประชาชน ภาครัฐ และนักวิชาการ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th