บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลดิน ระยะที่ 6
-

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.เมธี เอกะสิงห์
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย กรมพัฒนาที่ดิน
วันที่ดำเนินการ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2547กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.เมธี เอกะสิงห์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายเทวินทร์ แก้วเมืองมูล (นักวิชาการเกษตร)
  3. นางสาวนฤมล ทินราช (นักวิชาการเกษตร)
  4. นายวรวีรุกรณ์ วีระจิตต์ (นักวิชาการเกษตร)

การเผยแพร่ผลงานวิจัย

  1. อินเตอร์เน็ท : http://mccweb.agri.cmu.ac.th/website/dinlanna/
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th