บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจผลิตพืชระดับท้องถิ่น: ท้องทุ่งไทย ระยะที่สอง
A Decision Support System for Crop Production Systems at the Local Level: DSS_Crop Second Phase

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 1 พฤษภาคม 2547 - 30 เมษายน 2550กลุ่มวิจัย

 1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายชื่อนักวิจัย

 1. รศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช (หัวหน้าโครงการ)
 2. อ.พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ (ที่ปรึกษา)
 3. อ.ดร.เมธี เอกะสิงห์ (ที่ปรึกษา)
 4. ผศ.ดร.สุนทร บูรณะวิริยะกุล (นักวิจัยร่วม)
 5. นางภาวิดา จำปา (ผู้ทำงานสนับสนุน (เลขานุการ))
 6. นายปราการ ศรีงาม (นักศึกษา้ช่วยวิจัย (ปริญญาโท))
 7. นายรัชภูมิ ใจกล้า (นักศึกษา้ช่วยวิจัย (ปริญญาโท))
 8. นายรัชภูมิ ใจกล้า (ผู้ช่วยนักวิจัย)

การเผยแพร่ผลงานวิจัย

 1. อินเตอร์เน็ท : http://mccweb.agri.cmu.ac.th/ttt

ผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัย

 1. อื่นๆ : เว็บไซค์ของโครงการวิจัย
  http://mccweb.agri.cmu.ac.th/ttt
 

ภาพประกอบโครงการ (1615 KB)

บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด (2625 KB)
ดาวน์โหลด : 628 ครั้ง

วัตถุประสงค์โครงการ

 • ศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรการผลิตพืชให้มีมาตรฐานเดียวกันในรูปแบบดิจิตอล ที่สามารถแลกเปลี่ยนและปรับปรุงได้ ระหว่างหน่วยงานและองค์กรระดับท้องถิ่น

 • ศึกษาและพัฒนาระบบโปรแกรมเชื่อมโยงแบบจำลองระบบการผลิตพืชและฐานข้อมูลทรัพยากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชไร่ในระดับตำบล-หมู่บ้าน--ครัวเรือน โดยเน้นการชี้ข้อปฏิบัติที่เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อม และ/หรือ ประเด็นวิจัยเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป
 • ลักษณะโครงการ

  โครงการวิจัย ระบบสนับสนุนการตัดสินใจผลิตพืชในระดับท้องถิ่น: ท้องทุ่งไทย ๑.๐ ดำเนินการวิจัยระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2545 ถึงเดือนเมษายน 2547 ได้พัฒนาโปรแกรมต้นแบบผ่านระบบเครือข่ายอินเตอรเนต และฐานข้อมูลด้านครัวเรือนและทรัพยากรในการผลิต ฐานข้อมูลการผลิตพืช และฐานข้อมูลเฉพาะพืช มีข้อมูลครอบคลุม 2 หมู่บ้านได้แก่ บ้านหินลาด ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น และบ้านห้วยแก้ว ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เป็นระบบต้นแบบซึ่งผู้ใหญ่บ้าน หรือเกษตรกรแต่ละครัวเรือนสามารถเรียกแสดงผลข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านและครัวเรือนในหมู่บ้าน แสดงข้อมูลระบบการผลิตตามสภาพการผลิตแต่ละฤดูกาลผลิต และสามารถใช้แบบจำลองพืช 5 พืชในการคำนวณผลิตพืชได้ ระบบสามารถสะท้อนศักยภาพของทรัพยากรการผลิต รวมทั้งองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่กำลังขาดหายไป ทำให้เกิดเชื่อมโยงและเข้าถึงภูมิปัญญาและองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อแก้ไขปัญหา หรือวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรการผลิตในครัวเรือน ถึง ระดับท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ ระบบที่พัฒนาได้ มีส่วนสนับสนุนและสร้างแนวทางการพัฒนาการเกษตรของสองหมู่บ้านโดยใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศและกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ทำให้มีการเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรในการบริหารจัดการการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพของทรัพยากรการผลิต และสังคมชนบทดั่งที่เคยมีในสังคมชนบทไทยมาเป็นเวลาช้านาน

  โครงการวิจัยในระยะที่ 2 จะพัฒนาระบบสารสนเทศในระดับแปลงผลิต-ครัวเรือน-หมู่บ้าน-ตำบล เพื่อเป็นเครื่องมือในการทำนุบำรุงและมีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรการผลิตและวัฒนธรรมการผลิตอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะระบบเกษตรของแต่ละท้องถิ่น และเป็นส่วนเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลเหล่านี้ให้แก่สังคมชนบทไทยอย่างจริงจัง

  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นหน่วยงานสนับสนุนการวิจัยของประเทศหนึ่งซึ่งให้ความสนใจแนวคิดและวิธีการวิจัยบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาทรัพยากรวิจัยและวัฒนธรรมวิจัยที่สามารถสร้างผลงานวิจัยซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการแก้ปัญหาการผลิตพืช ดังนั้น สกว. จึงเป็นองค์กรที่เหมาะสมต่อการรวบรวมหน่วยงานวิจัยที่มีความชำนาญเฉพาะหลากสาขาวิชา เพื่อพัฒนาและทดสอบแบบจำลองระบบการผลิตพืช ร่วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศข้อมูลระยะไกล เพื่อการจัดการทรัพยากรในการผลิตด้วยตนเองของประชากรในพื้นที่ ตามวัฒนธรรมและองค์ความรู้ท้องถิ่น

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  ในระยะที่สองของโครงการ (๒๕๔๗-๒๕๕๐) คาดว่าจะได้ผลดังต่อไปนี้
 • ระบบฐานข้อมูลครัวเรือนและหมู่บ้าน ฐานข้อมูลด้านกายภาพ ชีวภาพ และสังคมเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืชในพื้นที่ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 • โปรแกรมเชื่อมโยง ท้องทุ่งไทย ๒.๐ และ แบบจำลองพืช
 • บุคลากรที่สามารถสานต่องานวิจัยพัฒนาการใช้งานระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการผลิตพืชในระดับท้องถิ่นเชื่อมโยงกับระดับนโยบาย •       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th