บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลดิน ระยะที่ 5
-

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.เมธี เอกะสิงห์
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย กรมพัฒนาที่ดิน
วันที่ดำเนินการ 13 มิถุนายน 2546 - 12 มิถุนายน 2547กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการเรียนรู้ร่วมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.เมธี เอกะสิงห์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาวฉัตรนภา พรหมมานนท์ (ผู้ช่วยนักวิจัย)
  3. นายชาฤทธิ์ สุ่มเหม (ผู้ช่วยนักวิจัย)
  4. นางสาวประภัสสร พันธ์สมพงษ์ (ผู้ช่วยนักวิจัย)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th