บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การเพิ่มคุณภาพการสีข้าวโดยการใช้จุลธาตุ และการศึกษาระบบต้นแบบการกำหนดราคาการซื้อข้าวเปลือกโดยพิจารณาจากเปอร์เซ็นต์ข้าวต้นเป็นปัจจัยร่วม
Enhancing Rice Milling Quality Using Micro-nutrients and The Development of Price Assesment Model including Head Rice Percentage as a Decision Factor

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 1 กันยายน 2546 - 31 สิงหาคม 2549กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านธัญพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.ดร.พิชิต ธานี (นักวิจัยร่วม)
  3. รศ.ดร.วรรณา ตุลยธัญ (นักวิจัยร่วม)
  4. นายอานันท์ ผลวัฒนะ (นักวิจัยร่วม) , จาก สถาบันวิจัยข้าว กรมวิชาการเกษตร
  5. นางสาวณัฏศรินทร์ หอเจริญ (นักวิจัย)
  6. นางสาวสุมาลี จิตรคำ ( -)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. ศึกษาระบบต้นแบบของการขยายผลการเพิ่มคุณภาพการสีข้าวโดยการใช้จุลธาตุจากงานวิจัย
ระดับแปลงทดลองไปสู่ระดับฟาร์ม และจากการวัดคุณภาพในระดับห้องปฏิบัติการไปสู่โรงสี
2. ศึกษาขบวนการหลังการเก็บเกี่ยว เช่น วิธีการเก็บเกี่ยว การลดความชื้น การกองเก็บรักษา เพื่อ
ให้ได้สภาวะที่เหมาะสมต่อการเพิ่มคุณภาพการสีของข้าวที่ได้รับจุลธาตุ
3. ศึกษาลักษณะทางชีวเคมี และกายภาพของแป้งข้าวในเมล็ดที่ได้รับจุลธาตุที่สัมพันธ์กับ
คุณภาพสีของเมล็ดเพื่อที่จะเข้าใจบทบาทของจุลธาตุต่อการเพิ่มคุณภาพข้าว ซึ่งความเข้าใจ
ในเรื่องดังกล่าวจะนำไปสู่การพัฒนาการใช้จุลธาตุต่อการเพิ่มคุณภาพข้าวที่มีประสิทธิภาพ
4. ศึกษาและพัฒนาต้นแบบระบบการซื้อขายข้าวเปลือกที่ใช้เปอร์เซ็นต์ข้าวต้นเป็นปัจจัยหนึ่ง
ในการกำหนดราคาเพื่อให้เกษตรกรมีส่วนได้ส่วนเสียจากการเพิ่ม-ลด เปอร์เซ็นต์ข้าวต้น      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th