หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ระบบฐานข้อมูลและ Internet ในการสนับสนุนงานวิจัยของสำนักงานภาค
-

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2543 - 30 กันยายน 2544กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1.ศึกษาและพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัย ประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย หัวข้อวิจัย พัฒนาการโครงการวิจัย โดยจะใช้ฐานข้อมูล Microsoft Access เป็นพื้นฐานในการพัฒนา 2. ศึกษาและพัฒนาโปรแกรม Resdata 1.0 ที่เอื้อต่อการนำเข้าข้อมูลงานวิจัย และเรียกแสดงผล พร้อมทั้งประมวลผลโครงการวิจัยในระยะพัฒนาต่างๆ 3. ศึกษาและพัฒนา Homepage ของสำนักงานภาคและเชื่อมโยงฐานข้อมูลงานวิัจัย ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย หัวข้อมูลวิจัย พัฒนาการของโครงการวิจัย 4. ศึกษาและพัฒนา Homepage ของสำนักงานภาค ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินการวิจัยในทุกระดับของสังคมเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ฐานข้อมูลงานวิจัยของสำนักงานภาค 2. โปรแกรมนำเข้า เรียกใช้ และแสดงผลฐานข้อมูล Resdata 1.0 3. Homepage ของสำนักงานภาคที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th