บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาและการทดสอบแบบจำลองการเจริญเติบโตของอ้อยในประเทศไทย ระยะที่ ๑
The Development and Testing of a Sugarcane Growth Model in Thailand Phase 1

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 1 มีนาคม 2537 - 28 กุมภาพันธ์ 2541กลุ่มวิจัย

 1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายชื่อนักวิจัย

 1. รศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช (หัวหน้าโครงการ)
 2. นายเฉลิมพล ไหลรุ่งเรือง (นักวิจัยร่วม) , จาก ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี สถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร
 3. ผศ.ถาวร อ่อนประไพ (นักวิจัยร่วม)
 4. ดร.นิพนธ์ เอี่ยมสุภาษิต (นักวิจัยร่วม) , จาก ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี สถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร
 5. ผศ.ดร.บุญมี ศิริ (นักวิจัยร่วม) , จาก ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ หมาวิทยาลัยขอนแก่น
 6. ดร.ปรีชา พราหมณีย์ (นักวิจัยร่วม) , จาก ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี สถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร
 7. ผศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา (นักวิจัยร่วม)
 8. รศ.ดร.สุวิทย์ เลาหศิริวงษ์ (นักวิจัยร่วม) , จาก ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ หมาวิทยาลัยขอนแก่น
 9. นางสาวอัปสร เปลี่ยนสินไชย (นักวิจัยร่วม) , จาก ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี สถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร
 10. นายทินกร กลมสอาด (ผู้ช่วยวิจัย) , จาก ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 11. นางสาวผาสุข ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์ (ผู้ช่วยวิจัย) , จาก ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี สถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร
 12. นางสาวอิสรี เก่งนอก (ผู้ช่วยวิจัย) , จาก ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัย

 1. การจดสิทธิบัตร : ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ ๕ จังหวัด เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี ขอนแก่น และนครราชสีมา
 2. การจดสิทธิบัตร : แบบจำลองอ้อย DSSAT-CANEGRO ในระบบ DSSAT 3.5
 

วัตถุประสงค์โครงการ

๑. พัฒนาและทดสอบแบบจำลองการเจริญเติบโตของอ้อย
๒. ใช้แบบจำลองอ้อยที่ได้ในการประมาณการผลผลิตอ้อยในพื้นที่ขนาดใหญ่

ลักษณะโครงการ

เน้นการสร้างความเข้าใจ (understanding) เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทางเกษตรเพื่อการคาดการณ์ (prediction) และแก้ปัญหาการผลิตอ้อยในพื้นที่ขนาดใหญ่ ซึ่งจะทำให้การควบคุม (control) และการจัดการ (management) ทรัพยากรการผลิตเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. แบบจำลองการเจริญเติบโตของอ้อย
๒. ระบบเรียกใช้แบบจำลองอ้อยในการประมาณการผลผลิตอ้อยในพื้นที่ขนาดใหญ่      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th