หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

วุฒิเมธีวิจัยและพัฒนา: การพัฒนาแบบจำลองไก่พื้นเมือง
Post master degree research and development: A native chicken model

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 1 มกราคม 2546 - 31 ธันวาคม 2547กลุ่มวิจัย

 1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายชื่อนักวิจัย

 1. รศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช (หัวหน้าโครงการ)
 2. นางสาวศรินทิพย์ พรหมฤทธิ์ (นักวิจัยร่วม)

การเผยแพร่ผลงานวิจัย

 1. อินเตอร์เน็ท : http://mccweb.agri.cmu.ac.th/MCCResPrjTest/Each_PrjDetail.asp?ProjectQS=MCC46070
 

บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด (2207 KB)
ดาวน์โหลด : 1003 ครั้ง

วัตถุประสงค์โครงการ

 • พัฒนาและทดสอบแบบจำลองไก่พื้นเมือง (ไก่บ้าน ๑.๐)
 • เปรียบเทียบผลผลิตไก่พื้นเมืองที่ได้จากแบบจำลองไก่พื้นเมืองและผลผลิตจริงที่ผู้เลี้ยงได้รับ
 • ลักษณะโครงการ

  ไก่พื้นเมืองเป็นสัตว์เศรษฐกิจขนาดเล็กชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญในระบบการผลิตของเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ชายขอบ (Marginal areas) ซึ่งมีปัญหาในด้านผลผลิตที่ต่ำกว่าศักยภาพที่มีอยู่ สาเหตุสำคัญประการหนึ่งได้แก่อัตราการตายสูงทั้งนี้เพราะอาหารไม่เพียงพอในบางฤดูกาล โรคระบาด และขนาดการผลิตที่ยังไม่มีการจัดการที่ดี การแก้ไขปัญหาการผลิตไก่พื้นเมืองต้องมีเครื่องมือและวิธีการปฏิบัติที่สามารถบูรณการองค์ความรู้แบบพื้นบ้านและแบบวิชาการและฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม สามารถตรวจสอบได้ และสามารถแสดงพลวัตของระบบได้อย่างแม่นยำตามความเข้าใจระบบที่มีอยู่เพื่อการจัดการด้านอาหาร จำนวนไก่แต่ละรุ่น และการจัดการโรคศัตรูไก่
  การพัฒนาแบบจำลองระบบ (System model development) เป็นกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ประกอบหนึ่งในสามองค์ประกอบตามหลักการและกรอบการวิจัยพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางเกษตร (Sprague and Carlson, 1982) ผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการนี้ได้แก่แบบจำลองระบบนั้น ๆ ในรูปแบบของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แบบจำลองเป็นเครื่องมือหนึ่งที่บูรณการองค์ความรู้ระดับกระบวนของระบบ (process) และฐานข้อมูลด้านกายภาพ ชีวภาพ และสังคมเศรษฐกิจเข้าด้วยกัน และผู้ใช้งานสามารถใช้แบบจำลองระบบดังกล่าวคำนวณการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรหลักตามสภาพของตัวแปรอัตราเร่งได้ ตามความสมบูรณ์ของข้อมูลและกระบวนที่บรรจุไว้ในแบบจำลองระบบ แบบจำลองมีตัวแปรหลักได้แก่น้ำหนัก โปรตีนในส่วนต่าง ๆ ของตัวไก่ และอัตราการรอดของแต่ละรุ่น การประมาณผลผลิตไก่พื้นเมืองของการผลิตขนาดต่าง ๆ เมื่อได้รับการพัฒนาและทดสอบตามหลักวิชาการแล้วแบบจำลองไก่พื้นเมืองจะสามารถคำนวณการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรในระดับตัวไก่แต่ละรุ่นการเลี้ยงตามสภาพอาหารทั้งปริมาณและคุณภาพ ค่าพลังงานที่ใช้ในการบำรุงรักษาส่วนต่าง ๆ และการสร้างโปรตีนในส่วนต่าง ๆ ข้อมูลเหล่านี้จะพื้นฐานสำคัญประการหนึ่งในการจัดการผลิต ด้านอาหาร ด้านจำนวนไก่แต่ละรุ่น และการจัดการโรคศัตรูไก่ เพื่อผลตอบแทนที่คุ้มค่า
  โครงการวิจัยนี้จะดำเนินการพัฒนาและทดสอบแบบจำลองไก่พื้นเมือง (ไก่บ้าน ๑.๐) ในรูปแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้ภาษา STELLA (HPS, 1996) เสริมกับภาษา Visual Basic 6.0 (MicroSoft, 1999) ให้สามารถทำงานได้บนระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แบบวินโดส์ พร้อมกับฐานข้อมูลพื้นฐานขั้นต่ำที่จำเป็น

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • แบบจำลองไก่พื้นเมือง (ไก่บ้าน ๑.๐)
 • ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เสริมการตัดสินใจในการผลิตไก่พื้นเมือง •       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th