หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาระบบเว็ปไซท์ของ สกว.
TRF’s Website System Development

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2545กลุ่มวิจัย

 1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายชื่อนักวิจัย

 1. รศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช (หัวหน้าโครงการ)
 2. นายกานต์ คงบรรทัด (นักวิจัยร่วม)
 3. นายคงทัต ทองพูน (นักวิจัยร่วม)
 4. นายปราการ ศรีงาม (นักวิจัยร่วม)
 5. นางสาวศรินทิพย์ พรหมฤทธิ์ (นักวิจัยร่วม)

การเผยแพร่ผลงานวิจัย

 1. อินเตอร์เน็ท : http://www.trf.or.th
 

ภาพประกอบโครงการ (8 KB)

วัตถุประสงค์โครงการ

 • ศึกษาและพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัย ประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวนักวิจัย หัวข้อวิจัย พัฒนาการของโครงการวิจัย ของ สกว. กลาง
 • ศึกษาและพัฒนา Homepage ของ สกว. กลาง และเชื่อมโยงฐานข้อมูลงานวิจัย ประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวนักวิจัย หัวข้อวิจัย พัฒนาการของโครงการวิจัย
 • ดูแล Homepage ของ สกว. ท้องถิ่น
 • ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งาน Homepage ของ สกว. ส่วนกลาง และ สกว. ท้องถิ่น
 • ลักษณะโครงการ

  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เห็นความสำคัญของการวิจัยทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ได้มีความเห็นชอบให้จัดสร้างเว็ปไซท์ขึ้นเพื่อการประชาสัมพันธ์งานวิจัย และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเชื่อมโยงนักวิจัย หน่วยวิจัยและผู้ใช้ผลงานวิจัย ให้มีความรวดเร็ว ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้งานวิจัย ทำให้มีความหลากหลายของโจทย์วิจัย กลุ่มคณะผู้วิจัย วิธีการวิจัย และกระบวนการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ของผลงานวิจัยในสังคมไทย

  ประเทศไทยได้ลงทุนพัฒนาและติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เนททั่วประเทศเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการใช้ประโยชน์จากระบบดังกล่าวให้เป็นกลไกเพื่อการสนับสนุนงานวิจัย สร้างสรรงานวิจัย และระบบองค์ความรู้ในการพัฒนาประเทศเป็นกิจกรรมที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์อย่างกว้างขวางและยั่งยืน

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • ฐานข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยที่ สกว. ให้การสนับสนุน
 • เวปไซท์ของ สกว. กลาง เสริมงานบริหารภายในของ สกว. และเสริมงานวิจัยของ สกว. และ สกว. ท้องถิ่น •       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th