หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจผลิตพืชระดับท้องถิ่น: ท้องทุ่งไทย ระยะที่หนึ่ง
Decision Support System for Crop Production at the Local Level: TongTungThai 1

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 1 มีนาคม 2545 - 30 กรกฏาคม 2547กลุ่มวิจัย

 1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายชื่อนักวิจัย

 1. รศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช (หัวหน้าโครงการ)
 2. นายก้อนทอง พวงประโคน (นักวิจัยร่วม)
 3. นายคงทัต ทองพูน (นักวิจัยร่วม)
 4. นางสาวนฤมล พู่เจริญ (นักวิจัยร่วม)
 5. นายปราการ ศรีงาม (นักวิจัยร่วม)
 6. นางวันทนา เลิศศิริวรกุล (นักวิจัยร่วม)
 7. นายวินัย ศรวัต (นักวิจัยร่วม)
 8. นางสาวศรินทิพย์ พรหมฤทธิ์ (นักวิจัยร่วม)
 9. ผศ.ดร.สุนทร บูรณะวิริยะกุล (นักวิจัยร่วม)
 10. นางสุชาดา จันทร์สมัคร (ผู้ช่วยวิจัย)

การเผยแพร่ผลงานวิจัย

 1. อินเตอร์เน็ท : http://mccweb.agri.cmu.ac.th/ttt/finalreport/toc.htm

ผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัย

 1. การจดสิทธิบัตร : ระบบสนับสนุนการตัดสินใจผลิตพืชระดับท้องถิ่น
 2. อื่นๆ : เว็บไซต์ของโครงการ ระยะที่๑ และ ๒
  http://mccweb.agri.cmu.ac.th/ttt/home
 

ภาพประกอบโครงการ (7 KB)

บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด (296 KB)
ดาวน์โหลด : 717 ครั้ง

วัตถุประสงค์โครงการ

 • ศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรการผลิตพืชให้มีมาตรฐานเดียวกันในรูปแบบดิจิตอล ที่สามารถแลกเปลี่ยนและปรับปรุงได้ ระหว่างหน่วยงานและองค์กรระดับท้องถิ่นและระดับนโยบาย
 • ศึกษาและพัฒนาระบบโปรแกรมเชื่อมโยงแบบจำลองระบบการผลิตพืชและฐานข้อมูลทรัพยากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชไร่ในระดับหมู่บ้านและครัวเรือน โดยเน้นการชี้ข้อปฏิบัติที่เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อม และ/หรือ ประเด็นวิจัยเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป
 • ลักษณะโครงการ

  ชนบทไทยมีการเกษตรเป็นรากฐานสำคัญ ค้ำชูระบบชนบทไทยแต่โบราณ แต่กระบวนการพัฒนาประเทศในช่วงที่ผ่านมามีผลส่วนหนึ่งทำให้การเกษตรของชนบทเปราะบาง และอ่อนแออย่างต่อเนื่อง ทั้งตัวเกษตรกร ทรัพยากรการผลิตโดยเฉพาะองค์ความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่กำลังขาดหายไป ทำให้เกษตรกรและบุคคลอาชีพต่าง ๆ ในสังคมไม่สามารถเชื่อมโยงและเข้าถึงภูมิปัญญาและองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อแก้ไขปัญหา หรือวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรการผลิตในครัวเรือน ถึง ระดับท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ

  ภาคการเกษตรของไทยยังเป็นภาคที่ขาดการทำนุบำรุงและขาดการเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรการผลิตและวัฒนธรรมการผลิตอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะระบบเกษตรของแต่ละท้องถิ่น แต่ละพื้นที่ ทำให้ขาดข้อมูลและกระบวนการผลิตผลผลิตรูปแบบต่าง ๆ นอกจากนี้ยังไม่มีระบบในการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลเหล่านี้ให้แก่สังคมชนบทไทยอย่างจริงจัง ข้อมูลที่มีการเก็บจากท้องถิ่นถูกนำไปใช้งานเฉพาะในส่วนกลาง และ/หรือ ส่วนที่มีความสามารถในการเคลื่อนย้ายงบประมาณแผ่นดิน

  แนวทางการพัฒนาการเกษตรของประเทศไทยจึงควรระบบสารสนเทศและกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรในการบริหารจัดการการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพของทรัพยากรการผลิต และสังคมชนบท ดั่งที่เคยมีในสังคมชนบทไทยมาเป็นเวลาช้านาน โครงการวิจัยนี้เน้นการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อเป็นพื้นฐานในการจัดเก็บข้อมูลและการใช้งานข้อมูลเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการทางเกษตร ซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของสังคมไทย

  ปัญหาของระบบการผลิตพืชของไทยประการหนึ่ง ก็คือ เป็นระบบการผลิตที่ผู้ผลิตมุ่งผลลัพธ์เพียงบางมิติของระบบการผลิต ขาดการสร้างผลิตภัณฑ์การเกษตรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นตามศักยภาพของท้องถิ่นและชุมชน ขาดความรู้ที่แท้จริงของระบบเกษตร ทำให้ไม่สามารถปรับแผนการผลิตได้ตามสถานการณ์ เช่น มุ่งเน้นมิติด้านผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่ เป็นต้น เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ระยะสั้นของระดับครัวเรือน ทำให้การผลิตพืชและกิจกรรมทางเกษตรส่วนใหญ่ของไทยเป็นการดึงทรัพยากรธรรมชาติออกจากพื้นที่ ขาดความสามารถในการบูรณการองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ที่เคยมีในสังคมชนบทไทย ขาดความสามารถในการชั่งน้ำหนัก และในการศึกษาผลดีและผลเสียของระบบการผลิต รวมทั้งไม่เข้าใจถึงผลกระทบของการใช้ปัจจัยการผลิต เป็นเหตุให้ทรัพยากรการเกษตรเสื่อมคุณภาพอย่างรวดเร็ว เช่น ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ถึงระดับที่ต้องเพิ่มปุ๋ยเคมีอย่างต่อเนื่อง การขาดความสามารถในการใช้ทรัพยากรน้ำเสริมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • ระบบฐานข้อมูลครัวเรือนและหมู่บ้าน ฐานข้อมูลด้านกายภาพ ชีวภาพ และสังคมเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืชในพื้นที่ ๒ หมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และ จังหวัดเชียงใหม่ และเป็นปัจจัยที่มีส่วนทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นหรือลดลง
 • โปรแกรมเชื่อมโยง ท้องทุ่งไทย ๑.๐ และ แบบจำลองพืชที่ได้มีการทดสอบในพื้นที่ ๒ จังหวัดดังกล่าว
 • บุคลากรที่สามารถสานต่องานวิจัยพัฒนาการใช้งานระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการผลิตพืชในระดับท้องถิ่นเชื่อมโยงกับระดับนโยบาย •       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th