งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การวิเคราะห์ศักยภาพโครงการวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2544 - 2546
-

หัวหน้าโครงการ นางสาววิไลพร ธรรมตา
บริหารจัดการที่ สํานักงานเลขานุการ
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ดำเนินการ 1 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2547กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายชื่อนักวิจัย

  1. นางสาววิไลพร ธรรมตา (หัวหน้าโครงการ)
 

บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด (8879 KB)
ดาวน์โหลด : 500 ครั้ง

วัตถุประสงค์โครงการ

1.เพื่อให้ทราบถึงศักยภาพงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร์ ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา
2. เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดแนวทางการวิจัยของคณะเกษตรศาสตร์ต่อไป
3. เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการจัดทำการประกันคุณภาพการศึกาาด้านการวิจัยของคณะเกษตรศาสตร์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทำให้ทราบศักยภาพงานวิจัยคณะเกษตรศาสตร์ และสามารถนำผลการวิจัยไปเป็นแทนทางในการกำหนดทิศทางวิจัยของคณะต่อไป
2.ทำให้ได้ฐานข้อมูลการวิจัยที่เป็นจริงและสามารถใช้สนับสนุนการพัฒนาโครงการวิจัยของคณะได้ในอนาคต
3. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาด้านการวิจัยของคณะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสามารถกำหนดแผนปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับความเป็นจริง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th