หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการลดการใช้สารเคมีในภาคเหนือประเทศไทย (ATRACT)
Appropriate Technology for Reduction of Agrochemical in Northern Thailand (ATRACT)

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.พิทยา สรวมศิริ
บริหารจัดการที่ สํานักงานเลขานุการ
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย JICA
วันที่ดำเนินการ 24 ตุลาคม 2546 - 23 กันยายน 2547กลุ่มวิจัย

 1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

 1. ผศ.ดร.พิทยา สรวมศิริ (หัวหน้าโครงการ)
 2. ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ โตอนันต์ (ผู้ประสานงาน)
 3. นางกนิษฐา เอื้องสวัสดิ์ (นักวิจัยร่วม)
 4. อ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล (นักวิจัยร่วม)
 5. ผศ.ดร.จิราพร ตยุติวุฒิกุล (นักวิจัยร่วม)
 6. อ.ดร.ชวนพิศ บุญชิตสิริกุล (นักวิจัยร่วม)
 7. ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ (นักวิจัยร่วม)
 8. ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ (นักวิจัยร่วม)
 9. ผศ.ดร.ณัฐา ควรประเสริฐ (นักวิจัยร่วม)
 10. อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข (นักวิจัยร่วม)
 11. รศ.ดร.พรชัย เหลืองอาภาพงศ์ (นักวิจัยร่วม)
 12. อ.พิภพ ลำยอง (นักวิจัยร่วม)
 13. ผศ.ภมรทิพย์ อักษรทอง (นักวิจัยร่วม)
 14. อ.ดร.วีณัน บัณฑิตย์ (นักวิจัยร่วม)
 15. รศ.ดร.สมบัติ ศรีชูวงศ์ (นักวิจัยร่วม)
 16. อ.ดร.สรัญยา ณ ลำปาง (นักวิจัยร่วม)
 17. ผศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี (นักวิจัยร่วม)
 18. ผศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช (นักวิจัยร่วม)
 19. นางสาวอรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง (นักวิจัยร่วม)
 20. อ.ดร.อังสนา อัครพิศาล (นักวิจัยร่วม)
 21. ผศ.ดร.อำพรรณ พรมศิริ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

Agrochemicals are used in appropriate ways based on exact diagnosis of disease, insect and weed damage at agricultural fields in Northern Thailand.

Analytical technology relevant to agrochemicals usage for citrus, rose and crucifer production is improved, and the function to distribute useful information is strengthened, at the Chemical Residue Analysis and Diagnosis Center.

ลักษณะโครงการ

The project will carried our three major activities in the next three years as follows:

1) Survey
1.1 Review the current data and information concerned
1.2 Survey the situation on occurrence of disease and insect damages, and weeds in model farms
1.3 Survey use of agrochemicals in model farms.

2) Ways to use agrochemicals
2.1 Select target agrochemicals based on the survey results
2.2 Analyze agrochemical residues in products at the Chemical Residue Analysis and Diagnosis Center.
2.3 Analyze agrochemical residues in farm soil at the Chemical Residue Analysis and Diagnosis Center.
2.4 Test pesticide tolerance of pathogens and insects in the model farms at the Chemical Residue Analysis and Diagnosis Center.
2.5 Improve a simple kit used in Thailand to detect agrochemical residues.
2.6 Conduct field tests to establish appropriate ways to use agrochemicals at the model farms.

3) Disseminate of information
3.1 Demonstrate appropriate usage of agrochemicals to farmers and extension workers at model farms.
3.2 Conduct seminars and/or workshops for appropriate usage of agrochemicals.
3.3 Set up web site to provide information on appropriate usage of agrochemicals.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1) Actual situation of agrochemicals usage is grasped based on objective data.
2) Appropriate ways of agrochemicals usage for citrus, rose, and crucifer production are verified.
3) Information on safe and appropriate use of agrochemicals is disseminated.      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th