หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประเมินชะล้างพังทะลายของดินในระบบเกษตรที่สูง (ภายใต้ชุดโครงการฟื้นฟูและการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรบนที่สูงเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน)
Field assessment of soil erosion highland agricultural systems

หัวหน้าโครงการ นายชวลิต กอสัมพันธ์
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน (งานวิจัยประยุกต์สาขาเกษตรศาสตร์)
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2547 - 30 กันยายน 2548กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง

รายชื่อนักวิจัย

  1. นายชวลิต กอสัมพันธ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายชัยวุฒิ นิมมลังกูล (นักวิจัยร่วม)
  3. ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ (นักวิจัยร่วม)
  4. นางสาวนิธิ ไทยสันทัด (นักวิจัยร่วม)
  5. ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ คำออน (นักวิจัยร่วม)
  6. นายวราพงษ์ บุญมา (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. ประเมินการสูญเสียหน้าดินจากระบบเกษตรที่สูงที่เกิดจากกิจกรรมทางการเกษตรของเกษตรกรฤดูต่าง ๆ ในรอบปี
2. วิเคราะห์คุณสมบัติทางฟิสิกส์และเคมีของดินของระบบเกษตรที่สูง
3.วิเคราะห์หาสารเคมีปนเปื้อนเบื้องต้นจากตัวอย่างดินตะกอน (Sediment) ที่เกิดจากการชะล้างผ่านระบบเกษตรที่สูง

ลักษณะโครงการ

ทำการศึกษาการจัดการที่ดินของเกษตรกร ผลของการจัดการที่ดินต่อการชะล้างดินในระบบเกษตรที่ต่างกันในช่วงเวลาที่ต่าง ๆ กันในรอบปี      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th