บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประเมินผลการส่งเสริมการปลูกกาแฟอราบิก้าในโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนากาแฟบนที่สูง (ปีที่ 2)
-

หัวหน้าโครงการ นายธีระเดช พรหมวงศ์ (ยังไม่ระบุ)
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2536 - 30 กันยายน 2537รายชื่อนักวิจัย

  1. นายธีระเดช พรหมวงศ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.รำไพพรรณ อภิชาติพงศ์ชัย (นักวิจัยร่วม)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th