บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการจัดการระบบเกษตรอินทรีย์ ณ สถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
(Management on Organic Farming System Project at Maehia Station Research and Training Center)

หัวหน้าโครงการ นายสมศักดิ์ จีรัตน์
บริหารจัดการที่ สถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้สถานีและศูนย์อบรมการเกษตรแม่เหียะ
วันที่ดำเนินการ 1 พฤษภาคม 2547 - 30 เมษายน 2548กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ
  2. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. นายสมศักดิ์ จีรัตน์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.ดร.สมพร ชุนห์ลือชานนท์ (ที่ปรึกษา)
  3. นายฤกษ์ชัย ทัฬหชัยบูรณ์ (นักวิจัยร่วม)
 

ภาพประกอบโครงการ (260 KB)

บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด (46 KB)
ดาวน์โหลด : 344 ครั้ง

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อปรับเปลี่ยนพื้นที่ของสถานีวิจัยส่วนหนึ่งที่เหมาะสมให้เป็นระบบเกษตรอินทรีย์
2. เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาและทดสอบรูปแบบการทำเกษตรอินทรีย์ครบวงจร
3. เพื่อเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีในการทำการเกษตรอินทรีย์
4. เพื่อเพิ่มศักยภาพการหารายได้ของสถานีฯ จากการจำหน่ายผลผลิต      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th