บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การศึกษาอิทธิพลของสารพาโคลบิวทราโซลที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของชวนชม
The Studies on the effect of paclobutrazol on growing and floweringof Adenium obesum

หัวหน้าโครงการ นายใจศิลป์ ก้อนใจ
บริหารจัดการที่ สถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย -
วันที่ดำเนินการ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2541รายชื่อนักวิจัย

  1. นายใจศิลป์ ก้อนใจ (หัวหน้าโครงการ)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th