งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ความผูกพันของนักศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-

หัวหน้าโครงการ นางสุทธิณี อินถา
บริหารจัดการที่ สํานักงานเลขานุการ
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ดำเนินการ 22 เมษายน - 21 ธันวาคม 2556รายชื่อนักวิจัย

  1. นางสุทธิณี อินถา (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางจุฑามาศ อ่อนประไพ (นักวิจัยร่วม)
  3. นางสาวทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์ (นักวิจัยร่วม)
  4. นางสาวแพรวพรรณ วิวันชัย (นักวิจัยร่วม)
  5. นายมานพ เปี้ยพรรณ์ (นักวิจัยร่วม)
  6. นางลาลิตยา นุ่มมีศรี (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาความผูกพันของนักศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัียเชียงใหม่
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนและสภาพแวดล้อมในการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทำให้ทราบถึง ความผูกพันของนักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. ทำให้ทราบถึง ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัียเชียงใหม่
3. เพื่อเป็นข้อมูลให้คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำไปใช้ในการพัฒนาความผูกพันของนักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อคณะเกษตรศาสตร์ และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th