บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาเครือข่ายผู้ผลิตและผุ้แปรรูปกาแฟอราบิก้าในภาคเหนือของประเทศไทย
Development on Networking for Arabica Coffee Producers and Processors in Northern Thailand

หัวหน้าโครงการ รศ.รำไพพรรณ อภิชาติพงศ์ชัย
บริหารจัดการที่ เครือข่ายวิจัยภาคเหนือ (อ.เพทาย)
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการเรียนรู้ร่วมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.รำไพพรรณ อภิชาติพงศ์ชัย (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาวพัชนี สุวรรณวิศลกิจ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อสร้างเครือข่ายกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการผลิต และการแปรรูปกาแฟอราบิก้าของประเทศไทย
2. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนผู้ปลูก ผู้ผลิต และผู้ประกอบการในกิจกรรมการผลิตกาแฟอราบิก้าในภาคเหนือของประเทศไทย
3. เพื่อหาแนวทางการพัฒนากาแฟอราบิก้าให้มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดกาแฟ ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th