งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของร้านเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
The Study of Behavior and Customer Satisfaction Towards The Aggie CMU Shop's Services

หัวหน้าโครงการ นางสาวศศิรินทร์ อธิมา
บริหารจัดการที่ สํานักงานเลขานุการ
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ดำเนินการ 22 เมษายน 2556 - 28 กุมภาพันธ์ 2557รายชื่อนักวิจัย

  1. นางสาวศศิรินทร์ อธิมา (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาวสุลิตา กันทะอุโมงค์ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าที่มาใช้บริการร้านเกษตร มช. (Aggie CMU Shop)
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่ีมาใช้บริการร้านเกษตร มช. (Aggie CMU shop)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เพื่อทราบถึงพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าของลูกค้าภายในร้านเกษตร มช.
2. เพื่อทราบถึงความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้านเกษตร มช.
3. เพื่อนำข้อมูลและผลสรุปที่ไ้ด้จากการศึกษาไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดบริการของร้านเกษตร มช.      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th